Person Image

  Education

  • Ph.D.(โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง), University of New England, ออสเตรเลีย
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  adulterationBana Grass body condition scorebody condition score changeBovinebroken ricecalvescarbohydratesCarcass characteristicscattlecoagulase genecow milkDairy calvesDairy Cattlydairy cowdairy cowsdairy steersDefoliationDegradability: Rumen papilladry matterdry matter intakeDuplex PCRearly lactation cowEscherichia colifeeding behaviorfeedlotFertilizationFibrolytic bacteriaheat stressheat treatmentindustrial wasteKey Words : Neutral Detergent FiberLeaf ratiolying behaviorMastitismilk productionmilk replacersMilking ProcessNeutral Detergent Fiberpolymerase chain reactionpowdered milkprocessed milkproteinproteomicraw cow milkRice Strawrumen metabolismRuminococcus flavefaciensSDS-PAGEsodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresisStaphylococcus aureusStarchSwamp buffalototal mixed rationTropicswhey proteinswhole milkกระบวนการรีดนมกากมันสำปะหลัง Cassava Rresiduการหมักความต้องการโภชนะความสมบูรณ์พันธ์ุโคนมโคนมเพศผู้โคเนื้อชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วถั่วเขียวใบดก (Leafy mungbean) ข้าวฟ่างหนมผงนมผงเทียม สมรรถภาพการผลิต ลูกโคนมน้ำนมดิบเนเปียร์ปากช่องเนื้อโคนมคุณภาพสูงแบคทีเรียย่อยสลายเยื่อใยเปลือกเมล็ดถั่วเหลือง Soyhullsโปรตีน พลังงาน สัดส่วน ลูกโคนมโปรตีนนมโปรตีโอมิกส์โปรไบโอติกผลผลิตน้ำนมพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมฟาร์มโคเนื้อโภชนศาสตร์ทางด้านโคนมโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Rumen Efficiency and Ecosystem) อาหารโคนม โคเนื้อมาตราฐานแม่โครีดนม Dairy Cowsเยื่อใยในรูปผนังเซลล์ระดับฟาร์มโรคเต้านมอักเสบลกู โคนม สมรรถภาพการเจริญเติบโต สดั สว่ นโปรตีนตอ่ พลงั งาน อาหารผสมเสร็จลักษณะขนลูกโค การให้น้ำนม สมรรถภาพการเจริญเติบโตลูกโค เยื่อใย การพัฒนา รูเมนลูกโคนม นม การพัฒนารูเมนลูกโคนม แหล่งเยื่อใยสแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียสหญ้าหญ้าบาน่าอิมมูโนเอสเสเอสเซอรริเชีย โคไลโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน

  Interest

  โภชนศาสตร์ทางด้านโคนม, โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Rumen Efficiency and Ecosystem) อาหารโคนม โคเนื้อ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
   • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Supplementation of Milk Replacers Containing Soy Protein with Threonine, Methionine, and Lysine in the Diets of CalvesKanjanapruthipong J.1998Journal of Dairy Science
   81(11),pp. 2912-2915
   36
   2The Effects of Dietary Urea on Microbial Populations in the Rumen of SheepKanjanapruthipong J., Leng R., Leng R.1998Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   11(6),pp. 661-672
   20
   3Feeding and lying behavior of heat-stressed early lactation cows fed low fiber diets containing roughage and nonforage fiber sourcesKanjanapruthipong J., Junlapho W., Karnjanasirm K.2015Journal of Dairy Science
   98(2),pp. 1110-1118
   15
   4Purine Derivatives Excreted in Urine as an Indicator Estimating Microbial Yield from the Rumen: A - ReviewKanjanapruthipong J., Leng R.1998Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   11(3),pp. 209-216
   10
   5Effects of prepartum roughage neutral detergent fiber levels on periparturient dry matter intake, metabolism, and lactation in heat-stressed dairy cowsKanjanapruthipong J., Homwong N., Buatong N.2010Journal of Dairy Science
   93(6),pp. 2589-2597
   9
   6Effects of Roughage Neutral Detergent Fiber on Dairy Performance under Tropical ConditionsKanjanapruthipong J., Buatong N., Buaphan S.2001Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   14(10),pp. 1400-1404
   9
   7Effects of rumen undegradable protein and minerals proteinate onearly lactation performance and ovarian functions of dairy cows in the tropicsKanjanapruthipong J., Buatong N.2002Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   15(6),pp. 806-811
   8
   8Effects of neutral detergent fiber from rice straw on blood metabolites and productivity of dairy cows in the tropicsKanjanapruthipong J., Thaboot B., Thaboot B.2006Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   19(3),pp. 356-362
   7
   9Cassava Chips and Ground Corn as Sources of Total Non-Fiber Carbohydrates in Total Mixed Rations for Dairy CowsKanjanapruthipong J., Buatoug N., Kanto U., Juttupornpong S., Chaw-uthai W.2001Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   14(2),pp. 206-210
   6
   10Effects of formalin treated soy bean as a source of rumen undegradable protein on rumen functions of non-lactating dairy cows on concentrate based-dietsKanjanapruthipong J., Vajrabukka C., Sindhuvanich S.2002Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   15(10),pp. 1439-1444
   6
   11A Comparison of Ammonia and Preformed Protein as a Source of Nitrogen for Microbial Growth in the Rumen of Sheep Given Oaten ChaffKanjanapruthipong J., Leng R., Leng R.1998Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   11(4),pp. 351-362
   4
   12Pineapple stem by-product as a feed source for growth performance, ruminal fermentation, carcass and meat quality of Holstein steersHattakum C., Kanjanapruthipong J., Nakthong S., Wongchawalit J., Piamya P., Sawanon S., Sawanon S.2019South African Journal of Animal Sciences
   49(1),pp. 147-155
   4
   13Effects of replacing nonfiber carbohydrates with nonforage detergent fiber from cassava residues on performance of dairy cows in the tropicsKanjanapruthipong J., Buatong N.2004Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   17(7),pp. 967-972
   3
   14Fertilization management to optimize yield and quality of bana grassKanjanapruthipong J., Buathong N.2014Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
   13(2),pp. 117-126
   2
   15Effect of dietary protein levels on rumen metabolism and milk yield in mid-lactating cows under hot and humid conditionsThiangtum W., Thiangtum W., Schonewille J., Yawongsa A., Rukkwamsuk T., Kanjanapruthipong J., Verstegen M., Hendriks W.2014Journal of Animal and Veterinary Advances
   13(1),pp. 9-14
   1
   16Formulating diets on an equal forage neutral detergent fiber from various sources of silage for dairy cows in the tropicsKanjanapruthipong J., Buatong N.2003Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   16(5),pp. 660-664
   0