Person Image

  Education

  • Ph.D.(Animal Science ), University of Tennessee
  • วท.ม.(โภชนศาสตร์สัตว์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 2) (เกาตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  BroilerBroiler chickensBroilersCamellia sinensis L.crude extractgrowth performancelaying henSwineกวาวเครือขาวกัวนิดิโนอะซิเตทกากขมิ้นชันกากขมิ้นชัน ไก่เนื้อ สมรรถภาพการผลิตกากถั่วเหลืองหมักการตกค้างการต้มการต้านอนุมูลอิสระการประเมินการปรุงสุกการผ่าตัดการย่อยได้ปรากฎการยับยั้งแบคทีเรียการรักษาการเลี้ยงระบบปล่อยการส่งออกการสะสมแร่ธาตุสังกะสีการเสริมอาหารการเสริมไอโอดีนในอาหารการใส่เอ็นยึดสะโพกการอักเสบไก่ไก่ไข่ไก่ตอนไก่ตะเภาทองไก่โตช้าไก่เนือ้ไก่เนื้อไก่เนื้อ อาหารชนิดเม็ด คุณภาพทางกายภาพไก่อินทรีย์ขมิ้นชันข้อสะโพกข้อสะโพกหลุดข้าวสาลีไข่ความข้นหนืดของสิ่งย่อยความเครียดความถูกต้องความผิดปกติค่าทางเคมีในกระแสเลือดคุณค่าทางโภชนะคุณภาพกระดูกคุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพทางประสาทสัมผัสคุณภาพเนื้อคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางชีวภาพคุุณภาพซากสุกร คุณภาพเนื้อสุกร Penergetic Technology สุกรระยะขุนเคอร์คูมินอยด์ไคโตซานจุลกิายวิภาคของตับช่วงแสงชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์เชื้อไวรัสซากซีสทีอามีน ไฮโดรคลอไรด์โซเดียมกลูโคเนตตลาดนัดเทคโนโลยีพีเนอร์จีติกนกกระทานวัตกรรมอาหารสัตว์เนื้อไก่เนื้อปลาแบคทีเรียก่อโรคแบบสอบถามใบฝรั่งประสิทธิภาพการเจริญเติบโตประสิทธิภาพการผลิตปลาดุกปลาดุกอุยเทศปลานิลปศุสัตว์เปลือกไข่โปรตีนผลผลิตไข่ผลิตภัณฑ์ผักกระโดนน้ำผักแขยงพฤติกรรมพลังงานพลังงานใช้ประโยชน์ได้ฟ้าทะลายโจรภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มโรคสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิตสุกรสุนัขอาหารปลาน้ำจืดไอโอดีน

  Interest

  โภชนศาสตร์และการผลิตสัตว์ปีก

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2537 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ
  • ต.ค. 2564 - ต.ค. 2565 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
  • พ.ย. 2560 - พ.ย. 2562 กรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ก.ค. 2554 - ต.ค. 2555 รองหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ฟาร์มสัตว์ปีก ภาควิชาสัตวบาล คณะกษตร กำแพงแสน
   • ฟาร์มสัตว์ปีก ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
   • โรงเรือนไก่ไข่ ศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล
   • โรงเรือนไก่เนื้อทดลอง
   • โรงเรือนสุกรทดลอง
   • ศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 48 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 30 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 38 เรื่อง (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 10 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1True ileal phosphorus digestibility of monocalcium phosphate, monodicalcium phosphate and dicalcium phosphate for broiler chickensTrairatapiwan T., Trairatapiwan T., Ruangpanit Y., Ruangpanit Y., Songserm O., Attamangkune S., Attamangkune S.2018Animal Feed Science and Technology
  241,pp. 1-7
  12
  2Determination of the optimum arginine: Lysine ratio in broiler dietsSirathonpong O., Ruangpanit Y., Songserm O., Koo E., Attamangkune S.2019Animal Production Science
  59(9),pp. 1705-1710
  9
  3Determination of true ileal phosphorus digestibility of maize and soybean meal and true ileal calcium digestibility of soybean meal for broiler chickensTrairatapiwan T., Trairatapiwan T., Ruangpanit Y., Ruangpanit Y., Songserm O., Attamangkune S., Attamangkune S.2019Animal Production Science
  59(4),pp. 681-687
  3
  4Effect of dietary supplementation of citrus flavonoids on performance, intestinal epithelium morphology, microbiota in excreta and oxidative stress of broiler chickens subjected to heat stressRodsatian N., Songserm O., Peñarrubia I., Serra M., Crespo J., Blanch A., Ruangpanit Y.2023European Poultry Science
  87
  0
  5Comparison of SSD Models for Fertile Egg Image ClassificationChewprecha K., Songserm O., Gertphol S.20237th International Conference on Information Technology, InCIT 2023
  ,pp. 259-264
  0