Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), วิทยาลัยครูนครปฐม, ไทย, 2535
  • วท.ม.(พฤกษ์เศรษฐกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  ammoniaAnalysis of animal feed servicesantioxidantCamellia sinensis L.Camillia sinensisCapsicum spp.CD50crude extractCytotoxicityInformation SystemMammalian Cellspathogenic bacteriaperformancepigspoultryThai Medicinal PlantsVero cellsWeb applicationกระถินการขอใช้สารเคมีการขุนการต้มการบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์การปรับสภาพ ชีวมวล การให้ความร้อนแบบโอห์มมิค ซางข้าวฟ่างหวานการย่อยได้ปรากฎการวิเคราะห์อาหารสัตว์การสั่งซื้อสารเคมีการเสริมอาหารไก่ไข่ไก่เนื้อไข่คุณค่าทางโภชนะคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางชีวภาพแคมเฟอร์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและอาหารสัตว์น้ำมันอบเชยจีนปลาดุกปลานิลปศุสัตว์ผลิตภัณฑ์ผู้รับบริการ – ผู้ใช้บริการพลังงานใช้ประโยชน์ได้พิษต่อเซลล์พืชสมุนไพรโพแตสเซียมไอโอเดทโพแตสเซียมไอโอไดด์ระบบสนับสนุนงานวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเรซสปอนต์ซีฟเว็บดีไซน์โรคบิดวัตถุดิบวัตถุดิบอาหารสัตว์เว็บแอปพลิเคชันสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสารสกัดสมุนไพรสุกรสูตรการวิเคราะห์อาหารสัตว์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แหล่งโปรตีนแหล่งพลังงานองค์ประกอบทางโภชนะอาหารปลาน้ำจืดอาหารสัตว์ไอโอดีน

  Interest

  ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและอาหารสัตว์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 7 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)