Person Image

  Education

  • วท.บ.(สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.ม.(โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  acidifierAluminosilicates ProductBacillus subtilisbroilerBroilersCamillia sinensisCapsicum spp.chito-oligosaccharidedried fermented corn cobdried fermented gingerEgg productionEgg qualityethanol crude extracted product from guava leaveFatty liver hemorrhagic syndromefeed additivehealth mediated propertyHerbal productlayerLaying henMulti-enzymesnutrient utilizationPenergetic technologyPerformancepigspoultryprobioticsProductive PerformancePsidium guajava Linn.swinesynthetic enzymesกวาวเครือขาวกากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือกกากสบู่ดำเนื้อในการเจริญเติบโตการป้องกันโรคบิดการย่อยได้ปรากฎการเลี้ยงระบบปล่อยการให้ไข่กิ่งไม้ใบหญ้าเกลือบิวทิเรตไก่ไข่ไก่ชีไก่ตะเภาทองไก่สามเหลืองคุณค่าทางโภชนะคุณภาพไข่คุณภาพเนื้อคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางชีวภาพช่วงแสงเชื้อบิด การป้องกัน สารเสริมที่เปลี่ยนข้อมูลยาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟ้าในไก่เนื้อเชื้อบิด สารเสริมอาหารทดแทนในไก่เนื้อ การป้องกันซากถั่วเหลืองไขมันเต็มนกกระทานกกระทาญี่ปุ่นน้ำมันอบเชยจีนบิวทีเรท ไก่เนื้อ ประสิทธิภาพใบเตยหอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์ส่วนผสมสมุนไพร โรคบิด ไก่เนื้อพลังงานใช้ประโยชน์ได้พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้พืชเศรษฐกิจภูมิคุ้มกันมันสำปะหลังมูลสัตว์ปีกเมล็ดสบู่ดำแม่ไก่ประดู่หางดำยีสต์รูปแบบแห้งระบบภูมิคุ้มกันรำสกัดน้ำมันโรคบิดโรงเรือนปิดลักษณะสัณฐานวิทยาวัตถุดิบวัสดุรองพื้นสบู่ดำสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิตสารสกัดจากสาหร่ายสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งสารเสริมชีวนะสุกรสุขภาพหญ้าขนห้องปฏิบัติการองค์ความรู้ โภชนศาสตร์สัตว์อาหารอาหารไก่เนื้ออาหารธรรมชาติอาหารนกกระทาขุนอาหารสัตว์อาหารสัตว์ปีกอาหารสุกรอาหารอัดเม็ดเอ็นไซม์ไฟเตส ไก่เนื้อ การใช้ประโยชน์ได้ สมรรถภาพการผลิต การสะสมแร่ธาตุในกระดูกฮอร์โมนเอสโตรเจนืโภชนะ

  Interest

  อาหารสัตว์ปีก

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารโรงเรือนทดลองไก่เนื้อ (คอกกวาง)
   • คอกกวาง
   • ฟาร์มสัตว์ปีก ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
   • โรงเรือนEVAP 2 ฟาร์มสัตว์ปีก
   • โรงเรือนไก่เนื้อ 2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of dietary mixed herbal extracted product supplementation on fatty liver hemorrhagic syndrome protection and productive performances of broilersMalisorn M., Akkaramadhurakul P.O., Songserm T., Wannachart S., Paraksa N.2020Agriculture and Natural Resources
  54(5),pp. 485-490
  2