Person Image

  Education

  • Ph.D.(Poultry Science), Oregon State University , สหรัฐอเมริกา, 2535
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2524
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2521

  Expertise Cloud

  125 (OH)?25 (OH)2 D325(OH)?alkaloidalpha-linoleic acid (ALA)ANIMAL PERFORMANCE calcium. phosphoruscarcass traitcornD?Egg productionegg qualityeicosapentaenoic acid (EPA)enzyneExtrusionFEEDINGFEEDSGrowth Performancegut healthgut histologyINGREDIENTSlayerlaying henMaizemetabolizable energynatural 1nursery pigsomega 3palm kemel mealPalm kernel mealPELLETINGperformancePhosphorusphosphorus availabilityPHYSICAL CARACTERISTICSPhytasePIGLETSprotopine alkaloidpulletSwineSwine VaccineTrace mineraltroilerZINCการย่อยได้ของสารอาหารการยับยั้งแบคทีเรียการรักษาการให้อาหารไก่กระทงไก่ไข่ไก่เนื้อไก่เนื้อ อาหารชนิดเม็ด คุณภาพทางกายภาพขนาดเม็ดอาหารขนาดอนุภาควัตถุดิบอาหาร ข้อสะโพกข้อสะโพกหลุดข้าวโพดไข่ไก่ไข้หวัดนกความชุกความถูกต้องความผิดปกติคุณภาพไข่ไก่คุณภาพซากคุณสมบัติทางเคมีกายภาพถั่วเขียวถั่วเหลืองทดสอบพันธุ์ทองแดงเทคนิคด้านอิมมูโนวิทยา, การตรวจสอบ, สารพนกกระทานำเชื้อแบคทีเรียก่อโรคแบบสอบถามปรับปรุงพันธุ์ปัจจัยเสี่ยงโปรโตซัวผลผลิตไข่ผักกระโดนน้ำผักแขยงพันธุ์พื้นเมืองพืชดัดแปลงพันธุกรรมภาวะขาเจ็บโภชนศาสตร์สรีรวิทยา ดรรชนี-อังกฤษ: BROILERโภชนศาสตร์สัตว์(สัตว์ปีก)โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวมันสำปะหลังแมงกานีสยีสต์รูปแบบแห้งรอยโรคในกระเพาะอาหารรำข้าวลูกสุกรสมรรถภาพการผลิตสมรรถภาพของสัตว์ ส่วนผสมสุกรสุนัขอาหารเม็ดอาหารสัตว์

  Interest

  โภชนศาสตร์สัตว์(สัตว์ปีก), โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)