Person Image

  Education

  • Ph.D.(Poultry Science), Oregon State University , สหรัฐอเมริกา, 2535
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2524
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2521

  Expertise Cloud

  125 (OH)?25 (OH)2 D325(OH)?alkaloidalpha-linoleic acid (ALA)ANIMAL PERFORMANCE calcium. phosphoruscarcass traitcornD?egg productionegg qualityeicosapentaenoic acid (EPA)enzyneextrusionFEEDINGFEEDSGrowth Performancegut healthgut histologyINGREDIENTSlayerlaying henMaizemetabolizable energynatural 1Nursery pigsomega 3palm kemel mealPalm kernel mealpelletingPerformancePhosphorusPhytasePIGLETSpigmentpoultryprecaecal digestibilityProbioticproteaseprotopine alkaloidpulletSwineSwine VaccineTrace mineraltroilerZINCการย่อยได้ของสารอาหารการยับยั้งแบคทีเรียการรักษาการลักลอบนำเข้าการเลี้ยงการวิเคราะห์ปริมาณการส่งเสริมการส่งออกการให้อาหารเก็บรักษาไก่ไก่กระทงไก่ไข่ไก่เนื้อไก่เนื้อ อาหารชนิดเม็ด คุณภาพทางกายภาพไก่ลูกผสมสามสายขนาดเม็ดอาหารขนาดอนุภาควัตถุดิบอาหาร ข้อสะโพกข้อสะโพกหลุดข้าวโพดไข่ไก่ไข้หวัดนกความชุกความถูกต้องความผิดปกติค่าการย่อยได้แบบปรากฏที่ลาไส้เล็กส่วนปลายคุณภาพไข่ไก่คุณภาพซากคุณสมบัติทางเคมีกายภาพเคอร์คูมินอยด์แคลเซียมโคโคนมจ.กาญจนบุรีจ.นครปฐมจ.นครศรีธรรมราชจ.สระบุรีชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์เชื้อตายเชื้อไวรัสต้นทุนค่าอาหารถั่วเขียวรำข้าวลูกสุกรสมรรถภาพการผลิตสมรรถภาพของสัตว์ ส่วนผสมสุกรสุนัขอาหารเม็ดอาหารสัตว์

  Interest

  โภชนศาสตร์สัตว์(สัตว์ปีก), โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Yolk absorption and embryo development of small and large eggs originating from young and old breeder hensNangsuay A., Ruangpanit Y., Meijerhof R., Attamangkune S.2011Poultry Science
  90(11),pp. 2648-2655
  74
  2Effect of extrusion of corn and feed form on feed quality and growth performance of poultry in a tropical environmentAmornthewaphat N., Lerdsuwan S., Attamangkune S.2005Poultry Science
  84(10),pp. 1640-1647
  25
  3Extrusion and animal performance effects of extruded maize quality on digestibility and growth performance in rats and nursery pigsAmornthewaphat N., Attamangkune S.2008Animal Feed Science and Technology
  144(3-4),pp. 292-305
  22
  4True ileal phosphorus digestibility of monocalcium phosphate, monodicalcium phosphate and dicalcium phosphate for broiler chickensTrairatapiwan T., Trairatapiwan T., Ruangpanit Y., Ruangpanit Y., Songserm O., Attamangkune S., Attamangkune S.2018Animal Feed Science and Technology
  241,pp. 1-7
  12
  5Determination of the optimum arginine: Lysine ratio in broiler dietsSirathonpong O., Ruangpanit Y., Songserm O., Koo E., Attamangkune S.2019Animal Production Science
  59(9),pp. 1705-1710
  9
  6Effects of palm kernel meal level on live performance and gut morphology of broilersYaophakdee N., Ruangpanit Y., Attamangkune S.2018Agriculture and Natural Resources
  52(1),pp. 75-78
  6
  7Krill meal enhances antioxidant levels and N-3 fatty acid content of egg yolk from laying hens fed a low-pigment dietPrommetta K., Attamangkune S., Attamangkune S., Ruangpanit Y., Ruangpanit Y.2020Journal of Poultry Science
  57(3),pp. 192-199
  5
  8Determination of true ileal phosphorus digestibility of maize and soybean meal and true ileal calcium digestibility of soybean meal for broiler chickensTrairatapiwan T., Trairatapiwan T., Ruangpanit Y., Ruangpanit Y., Songserm O., Attamangkune S., Attamangkune S.2019Animal Production Science
  59(4),pp. 681-687
  3
  9By-product of tropical vermicelli waste as a novel alternative feedstuff in broiler dietsRungcharoen P., Therdthai N., Dhamvithee P., Attamangkune S., Ruangpanit Y., Ferket P., Amornthewaphat N.2013Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  26(12),pp. 1732-1741
  2
  10Effect of enzymatic hydrolysate of cottonseed protein supplementation on growth performance and intestinal health of nursery pigs in ThailandTanumtuen W., Attamangkune S., Tang L., Zhang Q., Xiao W.W., Liu S., Ruangpanit Y.2020Tropical Animal Health and Production
  52(1),pp. 425-433
  2
  11Effect of marigold-derived products as pigment source on growth performance, antioxidant activity and liver enzymes of broiler chickensUdchachon S., Pongmanee K., Boonruangrod R., Attamangkune S., Ruangpanit Y.2021Agriculture and Natural Resources
  55(6),pp. 925-934
  1
  12Effects of dietary fiber level in weaning pig diets on growth performance, nutrient digestibility and intestinal morphologyTaksinanan N., Tartrakoon W., Attamangkune S., Incharoen T., Charoensook R.2020American Journal of Animal and Veterinary Sciences
  15(1)
  1
  13Metabolizable energy and nutritional value of cassava pulp in 30 kg and 60 kg pigsTonsing P., Attamangkune S., Sookmanee N.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(4),pp. 627-631
  1
  14The effect of feeding extruded corn on the growth performance of nursery pigs reared under tropical conditionsLerdsuwon S., Attamangkune S.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(4),pp. 632-639
  0
  15Correction to: Effect of enzymatic hydrolysate of cottonseed protein supplementation on growth performance and intestinal health of nursery pigs in Thailand (Tropical Animal Health and Production, (2020), 52, 1, (425-433), 10.1007/s11250-019-02078-8)Tanumtuen W., Attamangkune S., Tang L., Zhang Q., Xiao W., Liu S., Ruangpanit Y.2020Tropical Animal Health and Production
  52(1),pp. 435
  0
  16A comparison of essential oil and organic acid supplementation on the live performance and intestinal morphology of broilers fed a diet containing palm kernel mealPhuengkasem A., Attamangkune S., Ruangpanit Y.2017International Journal of Poultry Science
  16(5),pp. 196-202
  0