Person Image

  Education

  • Ph.D.(Poultry Science), Oregon State University , สหรัฐอเมริกา, 2535
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2524
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2521

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 0 9 0 0
  2014 ผลการใช้สารสกัดอัลคาลอยด์ต่อการเจริญเติบโตและสักษณธทางสัณฐานวิทยาของลำไส้ของสุกรระยะอนุบาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 ผลการเสริมการผสม quartemary benzophenanthridine alkaloid และ protopine alkaloid ในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และลักษณะสัณฐานวิทยา ลำไส้เล็กส่วนกลางของไก่ไข่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 ผลของการเสริมเอนไซม์แอลฟา-กาแลคโตชิเดสต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และความข้นหนืดของสิ่งย่อยในลำไส้เล็กส่วนปลาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 ผลของเอนไซม์ไฟเตสและ 1,25(OH)?,D? glycoside ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและลักษณะกระดูกของไก่เนื้อในอาหารที่มีฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้ต่ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 ผลการเสริมเอนไซม์สองรูปแบบต่อสมรรถภาพการผลตของไก่เนื้อที่ได้รับอาหารที่มีกากเนื้อในเมล็ดปาล์มที่ระดับต่าง ๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 ผลของการเสริม 1,25(OH)?,D? จากธรรมชาติ ร่วมกับระดับของแคลเซียมและฟอสฟอรัสต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าทางเคมีในกระแสเลือดของไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 ผลของการเสริมสาหร่าย Sch izoch ytiu m sp. ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และปริมาณกรดไขมันโอเมก้า3 ในไข่แดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2009 ผลของการใช้กากมันสำปะหลังต่อกระบวนการผลิตอาหารสุกรอัดเม็ด ลักษณะทางกายภาพของเม็ดอาหาร การย่อยได้ของสารอาหาร สมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซาก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาเทคนิคด้านอิมมูโนวิทยาในการตรวจการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในผลิตผลเกษตรเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ผลของขนาดอนุภาคและขนาดเม็ดอาหารต่อกระบวนอัดเม็ดอาหาร สมรรถภาพการผลิต การย่อยได้ของสารอาหาร คุณภาพซาก และรอยโรคในกระเพาะอาหารในสุกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 โครงการถ่ายทอดงานวิจัยเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาประเมินศักยภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพเชิงเกษตรนิเวศวิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับการเรียนรู้และการท่องเที่ยว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 33 Project 4 3 0 0
  2018 การจัดการปัญหาโรคปากเท้าเปื่อยเพื่อการส่งออกชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สุกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 1 0 0
  2017 ผลของการเสริมเปปไทด์สายสั้น (Fordtide-C) ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันและการความเครียดจากการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่นในสุกรหย่านม ผู้ร่วมวิจัย Mytech Co., Ltd., China 0 0 0 0
  2017 ผลของการเสริมเอนไซม์ย่อยโพลิแซ็คคาไรด์ที่ไม่ใช่แป้งต่อสมรรถภาพการผลิตและความข้นหนืดของสิ่งย่อยในลำไส้ของไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย AB Vista, England 0 0 0 0
  2017 ผลการเสริมโปรไบโอติกในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตไข่และคุณภาพไข่ ผู้ร่วมวิจัย Inno-Foed Co., Ltd, Thailand 0 0 0 0
  2017 ผลการเสริมแหล่งแร่ธาตุรอง ( intellibond Cu, Zn and Mn) ต่อคุณภาพไข่และผลผลิตของไก่ไข่ ผู้ร่วมวิจัย Nutreco, Netherland 0 0 0 0
  2017 ผลการเสริมแร่ธาตุสังกะสี (Intellibond Zn) ต่อสมรรถภาพการผลิต เปอร์เซ็นต์เนื้อหน้าอก คุณภาพซากและการเกิดแผลที่อุ้งเท้าของไก่เนื้อที่ส่งตลาดช่วงอายุ 4-5 สัปดาห์ ผู้ร่วมวิจัย Nutreco, Netherland 0 0 0 0
  2017 ผลการเสริม 1, 25 (OH)2 D3-glycoside ในอาหารที่มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสระดับต่ำต่อสมรรถภาพการผลิต คุณลักษณะกระดูกและการย่อยได้ของโภชนะในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย Herbonis, Switzerland 1 0 0 0
  2017 ผลของการเสริมโปรไบโอติก (Nice Pro) ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเอกชน 0 0 0 0
  2016 อิทธิพลของการเสริมเอนไซม์แมนแนนเนสและไซแลนเนสต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย Elanco animal Health, USA 0 0 0 0
  2016 ผลของการใช้แร่ธาตุแมกานีสและสังกะสีอินทรีย์เปรียบเทียบกับรูปอนินทรีย์ต่อคุณภาพไข่และความแข็งแรงของกระดูกไก่ไข่โลมันบราวน์ ผู้ร่วมวิจัย Nutreco, Netherland 0 0 0 0
  2016 ผลของการเสริมผงขิงหมักแห้งและซังข้าวโพดหมักแห้งต่อการให้ผลผลิตไข่และคุณภาพไข่ไก่ ผู้ร่วมวิจัย RELS International Co., Ltd., Japan 0 0 0 0
  2016 การเสริมเอนไซม์ย่อยโพลิแซ็คคาไรด์ที่ไม่ใช่แป้ง (Beta Endopower) ต่อการให้ผลผลิตไข่และคุณภาพไข่ไก่ ผู้ร่วมวิจัย Inno-Foed Co., Ltd., Thailand 0 0 0 0
  2015 การใช้ยีสต์รูปแบบแห้งเพื่อใช้เป็นอาหารสุกรและไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด 0 0 0 0
  2013 การศึกษาเกณฑ์การปฎิบัติที่ดีในการผลิตและเกณฑ์คุณภาพทางกายภาพของอาหารไก่เนื้อชนิดเม็ด หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 Efficacy of piggomix Extra on Broiler diet and broiler performance หัวหน้าโครงการ Nukamel 0 0 0 0
  2012 Comparative study of antibiotic flavomycin and phytogenic feed additives on growth performance and fecal microbial prevalence of broiler หัวหน้าโครงการ บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิตและเกณฑ์คุณภาพทางกายภาพของอาหารไก่เนื้อชนิดเม็ด หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 ผลการเสริม 1, 25 (OH)2 D3 ในอาหารที่มีสัดส่วนของแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่แตกต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย Herbonis, Switzerland 0 0 0 0
  2012 ผลการเสริม 1, 25 (OH)2 D3 ต่อลักษณะกระดูกม คุณภาพไข่ และสมรรถภาพการผลิตของไก่สาวและไก่ไข่ ผู้ร่วมวิจัย Herbonis, Switzerland 0 0 0 0
  2011 ผลของการเสริม Ronozyme ProAct ต่อการสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรระยะหย่านม หัวหน้าโครงการ Rovithai co., Ltd. 0 0 0 0
  2011 ผลการเสริมเยื่อใยเข้มข้นต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะทางกายวิภาคทางเดินอาหารของไก่ไข่ ผู้ร่วมวิจัย J. RETTENMAIER & SHNE GMBH+CO.KG 0 0 0 0
  2011 ผลการเสริม CRINA POULTRY และ CRINA POULTRY PLUS ต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะกายวิภาคทางเดินอาหารของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรพื้นฐานข้าวโพด-กากถั่วเหลือง ผู้ร่วมวิจัย DSM Nutritional Products Singapore 0 0 0 0
  2010 ผลของการเสริมเอ็นไซม์ Cibenza DP100 ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพของสุกรระยะเล็ก รุ่น-ขุน หัวหน้าโครงการ Novus International (Thailand) Co.,Ltd 0 0 0 0
  2010 ผลของการเสริมเอ็นไซม์ CTCZYME ต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะเล็ก รุ่น-ขุน หัวหน้าโครงการ CTCBIO Inc. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาคุณภาพการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่และอาหารนกกระทา ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2010 ผลการเสริมเอ็นไซม์โปรติเอสในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก ผู้ร่วมวิจัย Novus International Co., Ltd, USA 0 0 0 0
  2010 การเสริมเอ็นไซม์โปรติเอสร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมของไทย ผู้ร่วมวิจัย Novus International 0 0 0 0
  2009 ศึกษาคุณภาพการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2007 การใช้ประโยชน์ของกากมันสำปะหลังในการนำมาเป็นอาหารสุกร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 การประกันคุณภาพไข่ไก่เพื่อการบริโภค หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 ผลของกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นต่อการใช้ประโยชน์ได้ของแป้งในข้าวโพดฯ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2005 การปรับปรุงพันธุกรรมสุกรของประเทศไทยโดยโครงการทดสอบพันธุ์สุกรกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ สภาวิจัย 0 1 0 0