การศึกษาประเมินศักยภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพเชิงเกษตรนิเวศวิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับการเรียนรู้และการท่องเที่ยว