ผลของขนาดอนุภาคและขนาดเม็ดอาหารต่อกระบวนอัดเม็ดอาหาร สมรรถภาพการผลิต การย่อยได้ของสารอาหาร คุณภาพซาก และรอยโรคในกระเพาะอาหารในสุกร

Publish Year National Conference 2
2008 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, exอรทัย ลิ้นฤาษี, "ผลของขนาดอนุภาคของข้าวโพดและขนาดของเม็ดอาหารต่อกระบวนการอัดเม็ดอาหารและประสิทธิภาพการผลิตสุกรอนุบาล", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,กรุงเทพฯ., 11 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลของขนาดอาหารอัดเม็ดต่อสมรรภภาพการผลิต คุณภาพซากและลักษณะของกระเพาะ ในสุกรระยะเล็ก รุ่น และขุน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 สาขาสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม 2006