ผลการเสริมเยื่อใยเข้มข้นต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะทางกายวิภาคทางเดินอาหารของไก่ไข่