การศึกษาเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิตและเกณฑ์คุณภาพทางกายภาพของอาหารไก่เนื้อชนิดเม็ด