การศึกษาเกณฑ์การปฎิบัติที่ดีในการผลิตและเกณฑ์คุณภาพทางกายภาพของอาหารไก่เนื้อชนิดเม็ด