การเสริมเอ็นไซม์โปรติเอสร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมของไทย