ผลการเสริมเอ็นไซม์โปรติเอสในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก