การจัดการปัญหาโรคปากเท้าเปื่อยเพื่อการส่งออกชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สุกร