การจัดการปัญหาโรคปากเท้าเปื่อยเพื่อการส่งออกชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สุกร

Publish Year International Journal 3
2022 exBoonyawan, D., exLamasai, K., exUmongno, C., inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYu, L.D., exKuensaen, C., exMaitip, J., exThana, P., "Surface dielectric barrier discharge plasmaโ€“treated pork cut parts: bactericidal efficacy and physiochemical characteristics", Heliyon, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022
2019 exNuttawadee Hongthong, inดร.วันวิสา ชุ่มเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFa?Jui Tan, "Influence of sucrose level and inoculation of Lactobacillus plantarum on the physicochemical, textural, microbiological, and sensory characteristics of Isan sausage (Thai fermented pork sausage)", Animal Science Journal, ปีที่ 91, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2019 - มกราคม 2020
2018 inดร.วันวิสา ชุ่มเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFa-Jui Tan, exNuttawadee Hongtong, "ผลของการเสริมแครอทให้กับสุกรต่อค่าการหืนและคุณภาพด้านการบริโภคของเนื้อสุกร", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 831-840
Publish Year National Conference 1
2018 inดร.วันวิสา ชุ่มเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFa-Jui Tan, exNuttawadee Hongtong, "ผลของการเสริมแครอทให้กับสุกรต่อค่าการหืนและคุณภาพด้านการบริโภคของเนื้อสุกร", งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7, 22 - 24 สิงหาคม 2018, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย