ผลของการเสริมเอ็นไซม์ CTCZYME ต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะเล็ก รุ่น-ขุน