ผลของการใช้กากมันสำปะหลังต่อกระบวนการผลิตอาหารสุกรอัดเม็ด ลักษณะทางกายภาพของเม็ดอาหาร การย่อยได้ของสารอาหาร สมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซาก