ผลของการเสริม 1,25(OH)?,D? จากธรรมชาติ ร่วมกับระดับของแคลเซียมและฟอสฟอรัสต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าทางเคมีในกระแสเลือดของไก่เนื้อ