ผลของกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นต่อการใช้ประโยชน์ได้ของแป้งในข้าวโพดฯ

Publish Year National Conference 1
2006 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของข้าวโพดเอกซ์ทรูดต่อสมรรถภาพการผลิตในลูกสุกรอนุบาล", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 สาขาสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2006