การใช้ประโยชน์ของกากมันสำปะหลังในการนำมาเป็นอาหารสุกร