ผลการเสริม 1, 25 (OH)2 D3 ในอาหารที่มีสัดส่วนของแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่แตกต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ