Person Image

  Education

  • Ph.D.(Poultry Science), Oregon State University , สหรัฐอเมริกา, 2535
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2524
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2521

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเสกสม

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเสกสม 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 17
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทท๊อปฟีดจำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กระบวนการผลิตอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสัตว์,6 พ.ย. 2006 - 6 พ.ย. 2006
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทมิตรภาพอาหารสัตว์จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การขึ้นรูปเม็ดอาหารด้วยความร้อนและความชื้น,6 ก.พ. 2009 - 6 ก.พ. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีการแปรรูปกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ชนิดเม็ดจม,3 พ.ค. 2007 - 25 พ.ค. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 044527 ชื่อวิชา Feed Quality Assurance,1 พ.ย. 2007 - 3 มี.ค. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056486 ชื่อวิชา Feed Manufaturing Technology,4 มิ.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทางเคมีและฟิสิกส์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ชนิดเม็ดจม,3 พ.ค. 2007 - 25 พ.ค. 2007
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด,18 ก.พ. 2008 - 20 ก.พ. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด,18 ก.พ. 2008 - 20 ก.พ. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทมิตรถาพอาหารสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การขึ้นรูปเม็ดอาหารสัตว์ด้วยความร้อนและความชื้น,6 ก.พ. 2009 - 6 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ก้าวหน้า จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ปัจจัยทีมีผลต่อคุณภาพเม็ดอาหาร,28 พ.ค. 2009 - 28 พ.ค. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทางเคมีและฟิสกส์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ชนิดเม็ดจม,3 พ.ค. 2007 - 25 พ.ค. 2007
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอหารสัตว์อัดเม็ด,18 ก.พ. 2008 - 20 ก.พ. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054559 ชื่อวิชา Development of Extruded Pet Food,9 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 044527 ชื่อวิชา Feed Quality Assurance,5 ม.ค. 2009 - 27 ก.พ. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด,18 ก.พ. 2008 - 20 ก.พ. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เดชอุดมฟาร์ม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ข้าวโพดเอกซ์ทรูด,16 ก.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,10 ส.ค. 2013 - 21 ก.ย. 2013