Person Image

  Education

  • สพ.บ.(สัตวแพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
  • Dr.Med.Vet.(Animal Breeding-Hygiene), Die Tierarztiche Hochschule Hannover, เยอรมัน, 2528

  Expertise Cloud

  ADAPTATIONbeef cattleblood metabolic profilesbody compositionBovine spermatozoaBreeding valuebroiler chickenBroiler Organic acids Drinking water ImmCampylobactercarcasschickscompensatoryDairydairy cowsdairy heiferEating behavioureconomicEthiopiaevaporative coolingfascioliasisfattening steerFEEDINGFISHgastrointestinal tractGeneticGrowth hormoneheat stressinfectionKamphaeng-saen BreedLao People's Democratic Republic (PDR)LEUCAENALeucaena leucocephalalipid metabolismLipoproteinliquid DL-methionine hydroxy analog free acidlow-proteinmanagementMETABOLISMmethionineMiddle Awash River Basinmilk yieldpasture basedPasture Based , Metabolic HomeostasisPercollperformancePerformance testPERINATAL PERIOD production performancerefeedingreproductive performanceruminantSelectionshadesheep breedsSupplementary lightSwamp buffalotropictropicsY-specific probeการคัดเลือกการเจริญเติบโตก่อนหย่านมการปรับตัวการให้อาหารไก่เนื้อ กรดอินทรีย์ น้ำดื่ม ระบบภูมิคุ้เขตร้อนชื้นความสามารถในการเจริญเติบโตค่าการผสมพันธุ์โคเนื้อทดสอบสมรรถภาพพันธุกรรมพันธุ์กำแพงแสนเมตาบอลิซึมแม่โคนมระยะพีรินาทอลลำดับคลอดลูกสุกรเพศเมียแรกคลอดมีชีวิตสรีรวิทยา โรคโคนม-โคเนื้อสุกร

  Interest

  สรีรวิทยา โรคโคนม-โคเนื้อ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Analysis of climatic risk for cattle and buffalo production in northeast ThailandSomparn P., Gibb M., Markvichitr K., Chaiyabutr N., Thummabood S., Vajrabukka C.2004International Journal of Biometeorology
  49(1),pp. 59-64
  34
  2Effect of dietary protein on egg production and immunity responses of laying hens during peak production periodBunchasak C., Poosuwan K., Nukraew R., Markvichitr K., Choothesa A.2005International Journal of Poultry Science
  4(9),pp. 701-708
  28
  3Effects of evaporative cooling on reproductive performance and milk production of dairy cows in hot wet conditionsKhongdee S., Chaiyabutr N., Hinch G., Markvichitr K., Vajrabukka C.2006International Journal of Biometeorology
  50(5),pp. 253-257
  20
  4Effects of methionine supplementation in low-protein diets and subsequent re-feeding on growth performance, liver and serum lipid profile, body composition and carcass quality of broiler chickens at 42 days of ageNukreaw R., Bunchasak C., Markvichitr K., Choothesa A., Prasanpanich S., Loongyai W.2011Journal of Poultry Science
  48(4),pp. 229-238
  17
  5Salmonella prevalence in slaughtered buffaloes and pigs and antimicrobial susceptibility of isolates in Vientiane, Lao People's Democratic RepublicBoonmar S., Markvichitr K., Chaunchom S., Chanda C., Bangtrakulnonth A., Pornrunangwong S., Yamamoto S., Suzuki D., Kozawa K., Kimura H., Morita Y.2008Journal of Veterinary Medical Science
  70(12),pp. 1345-1348
  16
  6The effect of modified roofing on the milk yield and reproductive performance of heat-stressed dairy cows under hot-humid conditionsKhongdee S., Sripoon S., Chousawai S., Hinch G., Chaiyabutr N., Markvichitr K., Vajrabukka C.2010Animal Science Journal
  81(5),pp. 606-611
  14
  7Effect of source of methionine in broken rice-soybean diet on production performance, blood chemistry, and fermentation characteristics in weaned pigsKrutthai N., Vajrabukka C., Markvichitr K., Choothesa A., Thiengtham J., Sawanon S., Kaewtapee C., Bunchasak C.2015Czech Journal of Animal Science
  60(3),pp. 123-131
  9
  8Effect of restricted feeding on metabolic adaptations of Kamphaengsaen and crossbred Brahman heifersKlinhom P., Markvichitr K., Vijchulata P., Tumwasorn S., Bunchasak C., Choothesa A.2006Animal Science Journal
  77(4),pp. 399-406
  5
  9Effect of refeeding on lipid metabolism in Kamphaengsaen beef heifersKlinhom P., Markvichitr K., Vijchulata P., Tumwasorn S., Bunchasak C., Choothesa A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(2),pp. 420-429
  3
  10Parasitological and hematological study on Fasciola spp. infections in local breeds of sheep in Middle Awash River Basin, Afar Region, EthiopiaAhmed E., Markvichitr K., Tumwasorn S., Koonawootrittriron S., Choothesa A., Jitapalapong S.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(2),pp. 271-277
  3
  11Prevalence of Campylobacter spp. in slaughtered cattle and buffaloes in Vientiane, Lao People's Democratic RepublicBoonmar S., Chanda C., Markvichitr K., Chaunchom S., Yingsakmongkon S., Yamamoto S., Morita Y.2007Journal of Veterinary Medical Science
  69(8),pp. 853-855
  3
  12Effect of supplementary lighting on eating behaviour by corralled swamp buffalo (Bubalus bubalis) heifers in ThailandSomparn P., Gibb M.J., Markvichitr K., Chaiyabutr N., Thummabood S., Vajrabukka C.2007Songklanakarin Journal of Science and Technology
  29(2),pp. 399-411
  2
  13Effect of methionine levels on production performance, triglyceride and non-esterified fatty acid in laying hensPoosuwan P., Bunchasak C., Markvichitr K., Nukraew R.2006Songklanakarin Journal of Science and Technology
  28(1),pp. 71-77
  1
  14Anthelminthic efficacy of chili (Capsicum annum longum) and nutritional supplementation on ovine fascioliasis in EthiopiaAhmed E., Markvichitr K., Tumwasorn S., Koonawootrittriron S., Choothesa A., Jittapalapong S.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(4),pp. 724-732
  1
  15Quantification of Y-bearing spermatozoa of beef cattle throught ciscontinuous Percoll gradient centrifugation using fluorescent in situ hybridizationNgernpradub A., Markvichitr K., Sirinarumitr T.2007Songklanakarin Journal of Science and Technology
  29(5),pp. 1359-1366
  0
  16Effects of varying levels of liquid DL-methionine hydroxy analog free acid in drinking water on production performance and gastrointestinal tract of broiler chickens at 42 days of agePoosuwan K., Bunchasak C., Thiengtham J., Markvichitr K., Chansawarng S., Chutesa A.2015Thai Journal of Veterinary Medicine
  45(4),pp. 581-591
  0