Person Image

  Education

  • วท.บ.(สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2522
  • วท.ม.(สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • กษ.บ.(ธุรกิจการเกษตร), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  broodstock dietscarcassdry salted fishfeed stimulantimmunitymeat qualityMnmushroommushroom extractmushroom extraction waterNile tilapia (Oreochromis niloticus)Nutrient dense dietsomega-3 fatty acidsoxidationoxidative rancidityPueraria mirificaquailsilkworm pupaeSnacksnake skin gouramiSnakeskin gouramiSnakeskin gouramyTBARstea leafTilapiatissue cultureTrichogaster pectoralTrichogaster pectoralisturmeric (curcuma longa)white leg shrimpwhite shrimpwhite shrimp (Litopenaeus vannamei)white shrimp dietXYLANASEZinc Amino Acid Complexกระดูกไก่กลีเซอรอลกวาวเครือขาวกวาวเครือขาว ไก่ไข่ปลด คุณภาพเนื้อกากขมิ้นชันกากขมิ้นชัน ไก่เนื้อ สมรรถภาพการผลิตการเก็บแช่แข็งการใช้ประโยชน์เห็ดการตกค้างการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทดสอบทางประสาทสัมผัสการทอดการแปรรูปปลาสลิดการผลิตอาหารสัตว์น้ำการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยอมรับการเลี้ยงปลาสลิดแบบหนาแน่นการเสริมอาหารการให้ไข่กุ้งกุ้งก้ามกราม กากขมิ้นชัน การเติบโต สีกุ้งขาว กวาวเครือ การสังเคราะห์โปรตีน กุนเชียงเก็บรักษาเกษตรกร(Farmer)ไก่ไก่ไข่ไก่ตะนาวศรีขมิ้นชันไข่ไก่คุณภาพซากคุณภาพเนื้อคุณภาพและความปลอดภัยอาหารคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมีคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางชีวภาพ คุณสมบัติทางกายภาพ พลังงานใช้ประโยชน์ได้ กลีเซอรอล สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ คุณภาพซาก คุณภาพไข่ อาหารอัดเม็ดคุณสมบัติทางชีวภาพเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์จำนวนจุลินทรีย์ทั้วไปจุลินทรีย์ทั้งหมดเชื้อซัลโมเนลลาปลาสลิดปลาสลิดเค็มปลาสลิดเค็มแห้ง สารกระตุ้นการกินอาหาร การหืนปลาสวายแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(Procressing Agriโปรตีนไหมโปรตีนไฮโดรไลเซสผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวปรุงรสสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์โปรตีนไหมฝางพลังงานใช้ประโยชน์ได้พันธุ์ลูกผสมพื้นเมืองเพิ่มรายได้(Revenue Increase)ฟอสฟอรัสฟ้าทลายโจร ขมิ้นชัน ปลาดุก ภูมิคุ้มกัฟ้าทะลายโจรภูมิคุ้มโรคสมรรถภาพการให้ไข่สมุนไพรเห็ดออกซิเดชัน

  Interest

  สัตว์ปีก, สมุนไพร

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 11 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 35 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 44 เรื่อง (เชิงวิชาการ 30 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 13 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก