ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน
KFRS
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน

KFRS

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.อรประพันธ์ ส่งเสริม

Email: agropp@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-1892 ต่อ107

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นายสุชาติ อิงธรรมจิตร์

Email: ffissci@ku.ac.th

Phone Number: 034 351594

นายปณิธาน แก้วจันทวี

Email: ffisptk@ku.ac.th

Phone Number: 0-3475-6624

นายณัฐพงษ์ ปานขาว

Email: ffisnpp@ku.ac.th

Phone Number: 02-942-8364

ผศ.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง

Email: agrsura@ku.ac.th

Phone Number: (034)351-892

นางวรรณี ชิวปรีชา

Email: agrwnc@ku.ac.th

Phone Number: (034)281-428

นางสิริพร วรรณชาติ

Email: fagrspw@ku.ac.th

Phone Number: 034351398

นายอรรถวุฒิ พลายบุญ

Email: agratp@ku.ac.th

Phone Number: (034)281-428

สุวินัย ปานขาว

 

 

ชญานิษฐ์ สุนทระ

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

กิตติพงษ์ พรหมศรี

 

 

วิราวรรณ จุลโพธิ์