โครงการวิจัยภาควิชาสัตวบาล ปี 2022

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ตำบลห้วยพระชื่อสถานประกอบการ: วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ตำบลห้วยพระ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาพร้อมรับประทาน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาฐานข้อมูลพันธุกรรมและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจีโนม เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบศักยภาพการผลิต สมรรถภาพที่แสดงออก และความสามารถทางพันธุกรรมของสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2022 การศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันโรคบิดในระดับห้องปฏิบัติการของผลิตภัณฑ์ทดแทนสารป้องกันโรคบิดสำหรับไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อก่อโรคบิดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับผลิตภัณฑ์ทดแทนในการป้องกันโรคบิดทางการค้าในไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2022 ผลของ Bacillus subtilis ร่วมกับน้ำมันหอมระเหยในอาหารสัตว์ เพื่อต้านภาวะการตายของเซลล์กระดูกอ่อนจากแบคทีเรีย (BCO) และ สมดุลจุลินทรีย์ในไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2022 ผลของสารประกอบไฟโตเจนนิก ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพวัสดุปูรอง จุลินทรีย์ในลำไส้ และการอักเสบ ของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0