Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2551
  • วท.ม.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  animal experimentArticlebody constitutionbroilerBubalus bubalisbuffalobuffaloescowechographyestrusExternal egg qualityfeather peckingfemalefollicular phaseformgas production kineticsgenital systemheiferhousingIn Vitro digestibilitylaying henluteal phaseNapier grassNesting box padnonhumannutritional requirementperformancePreference testproductivityreal time echographyreproductive tractspeciesstocking density.swampThai native breederThswamp buffalotransport of durationultrasonographovarian componentultrasounduterus hornการเก็บเกี่ยวการผลิตสัตว์เกษตรอินทรีย์แกะแกะลูกผสมไก่เนื้อไก่ประดู่หางดำไก่พ่อแม่พันธุ์พื้นเมืองไก่พื้นเมืองความเครียดคุณภาพภายนอกของไข่โคนมโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนโคนางโคเนื้อโคสาวทดแทนถั่วคาวาลเคดเทคโนโลยีหุ่นยนต์เนื้อโคสุขภาพ, น้ำนมโคสุขภาพ,ประสิทธิภาพการผลิตผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพฤติกรรมก้าวร้าวพันธุกรรม, กรดไขมัน โอเมก้า-3พืชอาหารสัตว์ฟาร์มอัจฉริยะโภชนศาสตร์ระดับเลือดโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน โปรแกรมการเหนี่ยวนาการเป็นสัด อัตราการผสมติดระบบปล่อยพื้นแสลทระบบปล่อยพื้นแสลทพร้อมเสริมอุปกรณ์ระบบสืบพันธุ์สัตว์ระยะเวลาในการขนส่งฤดูกาลวัสดุรองรังไข่วิธีการทดสอบความชอบเศษข้าวโพดหมัก อุตสาหกรรมการเกษตร อาหารหมักจากวัสดุเศษเหลือ โคสาวทดแทนสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิตสมรรถภาพการสืบพันธุ์สรีรวิทยาสัตว์หญ้าเนเปียร์หญ้ามูลาโต้อัตราส่วนเฮทโทโรฟิลต่อลิมโฟโซต์อาหารหยาบแห้ง

  Interest

  การผลิตสัตว์, ระบบสืบพันธุ์สัตว์, สรีรวิทยาสัตว์, โภชนศาสตร์, พืชอาหารสัตว์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ฟาร์มแพะแกะ ภาควิชาสัตวบาล
   • ฟาร์มแพะแกะ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of moisture content and storage time on sweet corn waste silage qualityPanyasak A., Tumwasorn S.2015Walailak Journal of Science and Technology
  12(3),pp. 237-243
  6
  2Feather pecking of laying hens in different stocking density and type of cageKhumput S., Muangchum S., Yodprom S., Panyasak A., Thiengtham J.2020Iranian Journal of Applied Animal Science
  9(3),pp. 549-556
  4
  3COMPARISON OF ULTRASONOGRAPHIC MEASURES OF REPRODUCTIVE TRACT IN THAI SWAMP BUFFALO HEIFERS AND COWSMajarune S., Maitreejet W., Tanjaichon P., Panyasak A., Borirak C., Raungprim T., Pinyopummin A., Rattanatabtimtong S.2023Buffalo Bulletin
  42(4),pp. 517-525
  0