Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ม.(โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  AdiCoxSOL PFAflatoxinAgeAluminosilicates ProductBeefblood metabolitesBroilercaproic acidcaprylic acidCarcass qualityCarcass traitDairyDegradationdietE.tenellaEnergy sourceEscherichia coliGasGlycerinGlycerolGoatgreen tea marcGrowing-Finishing Rabbitgrowth performancegrowth promotionHematological valueIn vitroIronLogisticsmedium-chain glycerideMicrobial proteinMilk compositionMilk yieldoxidative statusPerformancepigletsProduction CostProductive PerformanceProtein levelrumen fermentationRumen FluidRusa deersheepSoybean mealSupply ChainTanninTotal mixed rationtransition dairy cowsVelvet antler qualityWater hyacinthweaning pigletwhole rice crop silageกระต่ายรุ่น-ขุนกวางรูซ่ากากถั่วเหลืองกากใบชาการเจาะเลือดการย่อยได้ปรากฎการหมักในกระเพาะรูเมนแกะแกะลูกผสมไก่เนื้อไก่เนื้อ สารทดแทนสารปฏิชีวนะ ระดับเร่งการเจริญเติบโตเขากวางอ่อนไข่พยาธิความปลอดภัยของอาหารค่าโลหิตวิทยาคุณค่าทางโภชนะคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางชีวภาพโคนมโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนโคนางโคเนื้อโคสาวทดแทนชุดตรวจสอบเชื้อบิด การป้องกัน สารเสริมที่เปลี่ยนข้อมูลยาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟ้าในไก่เนื้อเชื้อบิด สารเสริมอาหารทดแทนในไก่เนื้อ การป้องกันต้นข้าวพร้อมเมล็ดหมักต้นทุนการผลิตถั่วคาวาลเคดธาตุเหล็กนมแพะนวัตกรรมเนื้อกวางเนื้อโคบิดโปรตีนโปรตีนจากจุลินทรีย์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรพลังงานใช้ประโยชน์ได้แพะวัตถุดิบสมรรถภาพการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องสารเร่งเนื้อแดงสารสกัดหยาบสุกร

  Interest

  อาหารสัตว์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารฟาร์มแพะนม
   • ห้อง - ชั้น - อาคารภาควิชาสัตวบาล
   • ห้อง - ชั้น - อาคารโรงเรือนทดลองไก่เนื้อ (คอกกวาง)
   • ห้อง - ชั้น - อาคารห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • คอกกวาง
   • ฟาร์มแพะแกะ ภาควิชาสัตวบาล
   • ฟาร์มแพะแกะ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
   • โรงเรือนไก่ คอกกวาง
   • โรงเรือนไก่เนื้อ 2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Medium-chain glycerides affect gut morphology, immune- and goblet cells in post-weaning piglets: In vitro fatty acid screening with Escherichia coli and in vivo consolidation with LPS challengeDe Keyser K., Dierick N., Kanto U., Hongsapak T., Buyens G., Kuterna L., Vanderbeke E.2019Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
  103(1),pp. 221-230
  21