Search Result of "form"

About 354 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้โค (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิรัตน์ สุมน, Imgนายสุรชัย เปี่ยมคล้า

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 4 สำหรับประเภททีม/บุคคล การประกวดผลงานนวัตกรรมไอที (Digital KU Awards) ครั้งที่ 1 หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย Digital Form ดัง link http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selbannerh_th&time=20170227150500&page=%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3%E1%C5%D0%A1%D4%A8%A (2017)

ผลงาน:การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย Digital Form ในงานกรรมการวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นักวิจัย: Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

Doner:สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:Jenks, M, Kozak, D and Takkanon, P (Eds.), 2008, World Cities and Urban Form: Fragmented, Polycentric, Sustainable?, Routledge.

หัวเรื่อง:(กรุณาย้ายไปหัวข้อ ผลงานอื่นๆ) World Cities and Urban Form: Fragmented, Polycentric, Sustainable?

Img
Img
Img
12345678910...