Conference

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมนึ่งจากแป้งข้าวหอมมะลิ
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054548 ชื่อวิชา Sensory Evaluation for Product Development,3 พ.ย. 2008 - 18 ก.พ. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054341 ชื่อวิชา Chemical & Physical Quality Measurement,18 ส.ค. 2008 - 19 ก.ย. 2008