Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(ดนตรีไทย), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2553

  Expertise Cloud

  CohesionKorean students textbook for Korean studentThai languageThai Language speechesThainessThe Mask Line Thaiการจัดการเรียนการสอน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาดนตรีไทยการเปิดรับสื่อการผสมผสานดนตรีไทยการฝึกระนาดทุ้มเบื้องต้นการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรครูประมวล อรรถชีพครูสุบิน จันทร์แก้วเครื่องดนตรีไทยเครื่องเทียบเสียงดนตรีกับคอมพิวเตอร์ดนตรีไทยดนตรีไทยเกมทัศนคติทางระนาดทุ้มทางระนาดทุ้ม เพลงเรื่อง ครูประมวล อรรถชีพเทียบเสียงดนตรีไทยนิสิตเครื่องมือระนาดทุ้มแนวเพลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้เรียนดนตรีไทยเพลงโหมโรงเย็นมนุษยศาสตร์รูปแบบเกมวิธีการฝึกศิลปศาสตรบัณฑิตหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตแอพพลิเคชั่น

  Interest

  ดนตรีไทย, ดนตรีกับคอมพิวเตอร์

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 4 คนแรก