Person Image

  Education

  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2544
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  conceptual metaphor teacherhood The criminal code using in Rattanakosin period: ถ้อยค านัยผกผัน หนังสือพิมพ์ สงครามโลกครั้งที่ 1 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว verbal ironyAdding vocabulariesAdvertisementbusiness runningCohesionCriminal punishment vocabulariesCurrent Trends of ThesisDiscourseFliersimpolitenessKing VajiravudhKorean studentsKorean students Krua.colinguistic strategiesM.A.(Thai Language)Meaning changenewspaperonline newspapersPerfumetextbook for Korean studentThai languageThai Language speechesThainessThe Face Men Thailand World War Iกลวิธีการใช้ภาษากลวิธีการใช้ภาษา ความไม่สุภาพ รายการ The Face Men Thailand strategiesกลวิธีการใช้มูลบทกลวิธีทางภาษากลวิธีทางศัพท์ โฆษณา น้ำหอม แผ่นปลิว Lexical Selectionกลุ่มความหมายการเขียนภาษาไทยการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมการใช้ภาษา กลวิธีการเขียน บทความแนะนำผลิตภัณฑ์ความงามการใช้ภาษา กลวิธีการตั้งชื่อ เว็บไซต์พันทิป PANTIP TRENDการใช้ภาษา-ภาษาในวงการต่างๆการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนการสร้างคำการสูญศัพท์ การเพิ่มศัพท์ การเปลี่ยนแปลงความหมาย ศัพท์โทษทางอาญา กฎหมายอาญาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ Loss of vocabulariesเกาหลีศึกษาขนมไทยข้อบกพร่องข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยความฝันในหอแดงคำคำพ้องความ ช้าง ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างโฆษณางานไทยเที่ยวไทยโฆษณาผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มงานแสดงสินค้าโอทอปชาวเกาหลีชีวิตรัก ความรัก คําทํานายชะตาชีวิต คนเกิดวันอาทิตย์ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5ถ้อยคำบริภาษนวนิยาจีนกำลังภายในที่ประพันธ์โดยคนไทยนวนิยายวายนวนิยายสยองขวัญนางร้าย นวนิยายพาฝัน มโนทัศน์เชิงอุปลักษณ์นามศัพท์ “ทนาย”นิตยสารดิจิทัลเนื้อหาแนวโน้มวิทยานิพนธ์บทความวิจัยผลงานวิชาการผ่านบทเพลงพจนานุกรมพรรณนาโวหารพัฒนาการภาพพจน์ภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ นางงามไทยภาพสะท้อนวัฒนธรรมภาษาเขียนภาษาไทยภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศภาษาพาดหัวข่าว หนังสือพิมพ์ออนไลน์ กลวิธีทางภาษาในข้อความ the language of news headlinesภาษาพูดภาษาและวัฒนธรรมลาวภาษาอาเซียน+3 การพัฒนาทรัพยากรภาษา การแปลมิติของความรัก เพลงไทยลูกทุ่ง ครูสลา คุณวุฒิ การอ้างถึงมูลบทเพื่อแนะความหมายระบบฐานันดรรูปแบบการเขียนละครโทรทัศน์ไทยวัฒนธรรมนานาชาติวารสารศัพท์สะท้อนสถานภาพวิทยานิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสังคมไทยสาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อัตลักษณ์อารมณ์กลัวอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์

  Interest

  ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ , การใช้ภาษา-ภาษาในวงการต่างๆ, การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม, พจนานุกรม

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)