การผลิตเบอร์เกอร์ไก่จากเนื้อโครงติดกระดูกแลอายุการเก็บรักษา

Publish Year National Conference 1
2014 exวณิชยา แพรดำ, exเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อายุการเก็บรักษาเบอร์เกอร์ไก่ผสมเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่อง", การประชุมทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่5, 25 - 26 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย