Person Image

  Education

  • Ph.D.(Chemical Engineering), University of Pittsburgh, USA, 2545
  • M.S. (Chemical Engineering), West Virginia University, USA, 2542
  • วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  ammoniated brineBiodieselCaOCO HydrogenationCrude palm oilDirect synthesisDMEFuel SynthesisGas anti-solventGasesGelatinGlyceroljatropha oilJP-8LeakageLife cycle assessmentLiquid Hydrocarbonlow emissionMagnesiaMagnesiummarplotMass ratioMefenamic acidMethylene BlueMg-modifiedMgOmicrotube reactorMixed metal oxideMixingMn2+modificationModified Cu-Mu-Znmodified Solvay processMolar ratioNanocatalystsNatural gas processingNeural network-based controlNickel catalystNickel oxideNicotinamideNiO/MgOOffshore gas productionoffshore petroleum productionOxidationPalm fatty acid distillatePalmitic acidParacetamolPartial oxidationPartial oxidation reformingPartial oxidationsPd, Mg, Zr, La และ CePerformancePineapple wastesPromotersRisk Assessmentrisk managementsafety managementseawatersolid catalystsolid catalyst,SolventsSrOstable solid compoundsSTD processStrontiumSyn gasSyngasSyngas conversion,Syngas productionSynthesis gasTAP ReactorTIS 18000Transesterificationก๊าซธรรมชาติก๊าซสังเคราะห์การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์การควบคุมควบคู่การควบคุมอิงแบบจำลองการคืนสภาพการจัดทำแผนการฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียมการชะการใช้ซ้ำการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การตรวจวัดและการกำจัดยาฆ่าแมลงการบำบัดน้ำเสียการบำบัดไนโตรเจนการประเมินความเสี่ยงการป้องกันการชะการผลิตยางธรรมชาติมอดิฟายด์การเผาทิ้งการพัฒนาการระเบิดการรั่วไหลการสังเคราะห์เชื้อเพลิงซิลิกา โซล-เจลตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก-โคบอลต์ไบโอดีเซลฟิชเชอร์-โทรปส์

  Interest

  Catalysis, Syngas conversion,, Fischer-Tropsch synthesis,, Biodiesel,, DME synthesis

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2560 - ก.ค. 2560 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  • มี.ค. 2558 - เม.ย. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ลำดับที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1403 ชั้น 4 อาคาร1 วิศวกรรมเคมี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 24 เรื่อง (เชิงวิชาการ 23 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of activation method on Fe FTS catalysts: Investigation at the site level using SSITKASudsakorn K., Goodwin J., Adeyiga A.2003Journal of Catalysis
  213(2),pp. 204-210
  57
  2Evaluating the environmental impacts of bio-hydrogenated diesel production from palm oil and fatty acid methyl ester through life cycle assessmentBoonrod B., Prapainainar C., Narataruksa P., Kantama A., Saibautrong W., Sudsakorn K., Mungcharoen T., Prapainainar P.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1210-1221
  43
  3Biodiesel production from Jatropha Curcas oil using strontium-doped CaO/MgO catalystSudsakorn K., Saiwuttikul S., Palitsakun S., Seubsai A., Limtrakul J.2017Journal of Environmental Chemical Engineering
  5(3),pp. 2845-2852
  42
  4Nickel catalyst with different supports for green diesel productionHongloi N., Prapainainar P., Seubsai A., Sudsakorn K., Prapainainar C.2019Energy
  182,pp. 306-320
  41
  5Nonuniformity of particle coating on a size distribution of particles in a fluidized bed coaterSudsakorn K., Turton R.2000Powder Technology
  110(1-2),pp. 37-43
  40
  6Preparation of attrition-resistant spray-dried Fe Fischer-Tropsch catalysts using precipitated SiO2Sudsakorn K., Goodwin J.G., Jothimurugesan K., Adeyiga A.A.2001Industrial and Engineering Chemistry Research
  40(22),pp. 4778-4784
  40
  7Attrition resistance of spray-dried iron F-T catalysts: Effect of activation conditionsZhao R., Sudsakorn K., Goodwin J.G., Jothimurugesan K., Gangwal S.K., Spivey J.J.2002Catalysis Today
  71(3-4),pp. 319-326
  25
  8Transesterification of Jatropha oil to biodiesel using SrO catalysts modified with CaO from waste eggshellPalitsakun S., Koonkuer K., Topool B., Seubsai A., Sudsakorn K.2021Catalysis Communications
  149
  19
  9Environmental impact assessment of bio-hydrogenated diesel from hydrogen and co-product of palm oil industryBoonrod B., Prapainainar P., Varabuntoonvit V., Sudsakorn K., Prapainainar C.2020International Journal of Hydrogen Energy
  6
  10Co2 capture in the form of thermally stable solid compounds using ammoniated brinePalitsakun S., Seubsai A., Sudsakorn K.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
  41(5),pp. 984-991
  4
  11Synthesis of NiO/MgO/ZrO2 catalyst for syngas production from partial oxidation and dry reforming of biogasChuenjai M., Wongsakulphasatch S., Yong N., Maneeprakorn W., Sudsakorn K., Tongnan V., Hartley U.W., Ratchahat S., Kiatkittipong W., Assabumrungrat S.2022International Journal of Hydrogen Energy
  2
  12Processing of a novel mefenamic acid-paracetamol-nicotinamide cocrystal using gas anti-solvent processCharoenchaitrakool M., Roubroum T., Sudsakorn K.2022Journal of CO2 Utilization
  62
  2
  13Facile Synthesis of Glycerol Carbonate Using Green Catalysts Derived from Pineapple PeelsTopool B., Charoenchaitrakool M., Sudsakorn K.2023Topics in Catalysis
  0
  14Production of thermally stable solids from CO2 capture using ammoniated brineSudsakorn K., Palitsakun S.2018Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
  0