Person Image

  Education

  • Ph.D.(Chemical Engineering), University of Pittsburgh, USA, 2545
  • M.S. (Chemical Engineering), West Virginia University, USA, 2542
  • วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2538

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของกานดิส

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของกานดิส 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 23
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202599 ชื่อวิชา Thesis,2 ต.ค. 2006 - 14 มี.ค. 2008
  2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202599 ชื่อวิชา Thesis,6 มิ.ย. 2005 - 16 มี.ค. 2007
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202599 ชื่อวิชา Thesis,2 ต.ค. 2006 - 14 มี.ค. 2008
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202599 ชื่อวิชา Thesis,2 ต.ค. 2006 - 14 มี.ค. 2008
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำดิบโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งและการปรับสภาพน้ำมันสบู่ดำดิบสำหรับใช แหล่งทุน :การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,20 ธ.ค. 2006 - 20 ส.ค. 2007
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202599 ชื่อวิชา Thesis,2 พ.ย. 2009 - 4 มิ.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,7 ก.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงซ้อนสำหรับการสังเคราะห์เชื้อเพลิงเหลวโดยปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนมอ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,18 ก.พ. 2010 - 17 ก.พ. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,14 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,1 ก.ย. 2010 - 4 ก.ย. 2012
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202525 ชื่อวิชา Chemical Process Evaluation & Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202526 ชื่อวิชา Process Synthesis,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202525 ชื่อวิชา Chemical Process Evaluation & Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,3 ม.ค. 2011 - 27 ก.พ. 2013
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,9 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,1 ก.ย. 2011 - 17 ก.ย. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202321 ชื่อวิชา Compu. Appl. for Process Model. & Simulation,18 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
  2004 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202599 ชื่อวิชา Thesis,4 ต.ค. 2004 - 30 ก.ย. 2005
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202525 ชื่อวิชา Chemical Process Evaluation & Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202525 ชื่อวิชา Chemical Process Evaluation & Design,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,1 พ.ย. 2010 - 14 ต.ค. 2011
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากเปลือกไข่ที่ปรับปรุงด้วย SrO ให้มีความว่องไวสูงสำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,25 ม.ค. 2013 - 24 ม.ค. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา MgO-CaO ระดับนาโนเมตร สำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,31 ม.ค. 2014 - 30 ม.ค. 2015