Person Image

  Education

  • Ph.D.(Chemical Engineering), University of Pittsburgh, USA, 2545
  • M.S. (Chemical Engineering), West Virginia University, USA, 2542
  • วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2538

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 28 25 0 0
  2021 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเจลาตินเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาตัวดูดซับ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 8 0 0
  2010 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0
  2009 การสังเคราะห์ไดเมธิลอีเทอร์ (DME) โดยตรงบนตัวเร่งปฏิกิริยาทวิภาค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2007 การสังเคราะห์ไดเมธิลอีเทอร์ (DME) โดยตรงบนตัวเร่งปฏิกิริยาทวิภาค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 5 0 0
  2006 การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 โรงงานนำร่องการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 การคงสภาพและการเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในการเปลี่ยนเศษพลาสติกเป็นน้ำมันปิโตรเลียม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 โรงงานนำร่องการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 20 21 0 0
  2020 การพัฒนากระบวนการต้นแบบโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์บำบัดค่าพีเอชของน้ำเสียด้วยระบบควบคุมปัญญาประดิษฐ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0
  2019 การศึกษาวิธีการนำกลับมาใช้ซ้ำและการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา SrO บนตัวรองรับ CaO ที่พัฒนามาจากเปลือกไข่สำหรับการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาผลิตไบโอดีเซลจากกากกาแฟ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาระบบควบคุมค่าพีเอชและอุณหภูมิของหอดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออก ไซด์ด้วยเทคนิคการควบคุมอิงแบบจำลองไม่เป็นเชิงเส้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2017 การศึกษาผลของการชะและการป้องกันการชะที่มีต่อตัวเร่งปฏิกิริยาผลิตไบโอดีเซลขนาดนาโนเมตรเพื่อพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีเสถียรภาพสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ผลของสารเติม Mn2+ and Fe2+ ที่มีต่อการเหนี่ยวรั้งแอมโมเนียและการเกิดผลิตภัณฑ์ของแข็งระหว่างการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้น้ำทะเลผสมแอมโมเนีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปสารประกอบของแข็งเสถียรโดยใช้น้ำทะเล: การประยุกต์ใช้สำหรับกระบวนการผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2014 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา MgO-CaO ระดับนาโนเมตร สำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 13 10 0 0
  2013 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากเปลือกไข่ที่ปรับปรุงด้วย SrO ให้มีความว่องไวสูงสำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Mn-Zn บนตัวรองรับ Ferrierite ด้วย Zr เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ DME โดยตรง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งที่มีความคงทนสูงสำหรับการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2010 ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงซ้อนสำหรับการสังเคราะห์เชื้อเพลิงเหลวโดยปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งที่มีความคงทนสูงสำหรับการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ
  อื่นๆ
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 ตัวเร่งปฏิกิริยาตกตะกอนร่วม เหล็ก-โคบอลท์ สำหรับการสังเคราะห์แบบฟิชเชอร์-โทรปส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 การสังเคราะห์เชื้อเพลิงจากก๊าซสังเคราะห์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2004 การเสื่อมสภาพและการนำกลับมาใช้ใหม่ของตังเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ในการไพโรไลซิส หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 1 0 0
  2020 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดปริมาณของแข็งละลายน้ำรวม หัวหน้าโครงการ Center of Excellence on Petrochemical and Materials Technology (PETROMAT), Chulalongkorn University 0 0 0 0
  2009 การศึกษาวิจัยการนำก๊าซธรรมชาติและสารพลอยได้ ไปใช้ประโยชน์แทนการเผาทิ้งโดยดำเนินการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism) หัวหน้าโครงการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
  2008 การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์แคลเซียมออกไซด์สำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและสารพลอยได้ที่ได้จากการผลิตปิโตรเลียมแทนการเผาทิ้ง หัวหน้าโครงการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
  2006 การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ หัวหน้าโครงการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 1 0 0
  2004 การเกิดพื้นผิวว่องไวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กสำหรับการสังเคราะห์เชื้อเพลิง การวิเคราะห์โดยใช้เตาปฏิกรณ์แทป (ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2003 การเกิดพื้นผิวว่องไวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กสำหรับการสังเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิง การวิเคราะห์โดยใช้เตาปฏิกรณ์แทป หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0