Person Image

  Education

  • วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

  Expertise Cloud

  AttitudeAvian influenzabeefNative chickenNhamPapaya Liquidpig breedPineapple Juicepork ballPork ball qualitypork qualityquaiityqualitySensory evaluationSodium nitrite mixtureSodium-nitrite mixtureSweet PorkThai native beefThai traditional fermented sausageการติดเชื้อโรคการทดสอบทางประสาทสัมผัสการทำฟาร์มสัตว์ปีกการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารการปนเปื้อนทางชีววิทยาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อโค และเนื้อปลา ฯลฯการผสมเทียมการเฝ้าระวังโรคการเรียนรู้การสืบพันธุ์การเหนี่ยวนำการเป็นสัดกุนเชียงกุนเชียง, ไข่ขาวของไข่เค็มไก่ไก่พื้นเมืองข้าวโพดไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ความรู้คุณค่าทางโภชนาการคุณภาพน้ำเชื้อคุณภาพเนื้อสุกรคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสโคจังหวัดนครปฐมจังหวัดสุพรรณบุรีเชื้อจุลินทรีย์ต้นแบบธุรกิจเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์น้ำครั่งน้ำนมแพะนำสับปะรด (Pineappte Liquid)เนื้อโคเนื้อสุกรแบคทีเรียแลกติกปัจจัยเสี่ยงโปรไบโอติกส์ผงครั่งผลพลอยได้ผลิตภัณฑ์เนื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านผู้เลี้ยงไก่ผู้เลี้ยงสัตว์ปีกพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์สุกรเพศลูกภาคตะวันตกยางมะละกอ(Papaya Latex)โยเกริต์โยเกิร์ตโยเกิร์ตชนิดผงใยอาหารระบาดวิทยารูปแบบการเลี้ยงรูปแบบสื่อโรคไข้หวัดนกโรคจากเชื้อไวรัสโรงเชือดโคโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นวัตถุเจือปนอาหารสมบัติทางประสาทสัมผัสสมรรถภาพการผลิตส่วนผสมสัดส่วนมูลค่าสัตว์ปีกสารสนเทศภูมิศาสตร์สีน้ำครั่ง,ส่วนผสมโซเดียมไนไตรสุกรเส้นใยพืชใส้โคไส้กรอกไส้โคหมักเกลือ salt fermented cattle intestineหนังโคหม้ำหมูสวรรค์(Spicy Pork)เห็ดถังเช่า(ถั่งเฉ้า)สีทองแหนมอาหารหมักจากเนื้อสัตว์แบบเกิดกรดแลกติก

  Interest

  ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร, การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อโค และเนื้อปลา ฯลฯ, เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก