ผลงานภาควิชาสัตวบาล ปี 2021

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสัตวบาล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวบาลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 10
2021 exPhubet Satsook, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, exPatcharapa Towiboon, exChalermchart Somgird, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Ovarian activity in crossbred Thai native does during naturally occurring foot-and-mouth disease (FMD) virus infection", Tropical Animal Health and Production , ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 1-6
2021 exน.ส.นวพรรษ พิพัฒน์ไพฑูรย์, inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, "Defatted coconut residue as alternative feedstuff for growing and finishing pigs", Songklanakarin Journal of Science and Technology , ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 364-371
2021 exKoya Tamori, exBungo Matsunaga, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์, exAnchalee Khongpradit, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exKyo Nagashima, exSatoshi Koike, exYasuo Kobayashi, "Feeding cashew nut shell liquid decreases methane production from feces by altering fecal bacterial and archaeal communities in Thai local ruminants", Animal Science Journal, ปีที่ 92, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า e13569-1-10
2021 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, exดร. ณชัย ศราธพันธ์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.สุกัญญา ยุงระแหง, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, "COMPARISON OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND MATERNAL GENETIC LINEAGES IN THAI DWARF AND SWAMP BUFFALOES (BUBALUS B. CARABANENSIS)", Buffalo Bulletin, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 57-70
2021 inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exPiyanee Sangsri, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Effects of microorganisms from cow and buffalo rumen on biogas production from Napier grass and rice straw", International Journal of Global Warming, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 149-161
2021 exChiaki Narabe, exSaki Kamiyama, exMizuki Saito, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์, exอัญชลี คงประดิษฐ์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exYutaka Suzuki, exSatoshi Koike, exYasuo Kobayashi, "Cashew nut shell liquid potentially mitigates methane emission from the feces of Thai native ruminant livestock by modifying fecal microbiota", Animal Science Journal, ปีที่ 92, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2021, หน้า 1-10
2021 exChanporn Chaosap, exKatatikarn Sahatsanon , exRonachai Sitthigripong , inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exJutarat Setakul, "The Effects of Using Pineapple Stem Starch as an Alternative Starch Source and Ageing Period on Meat Quality, Texture Profile, Ribonucleotide Content, and Fatty Acid Composition of Longissimus Thoracis of Fattening Dairy Steers", Foods, ปีที่ 10, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 2319-2332
2021 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรพล ทองพราย, exณชัย ศราธพันธุ์, "LIVE WEIGHT ESTIMATION FROM BODY MEASUREMENTS OF SWAMP BUFFALOES (BUBALUS B.CARABANENSIS)", Buffalo Bulletin, ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 583-590
2021 inนายนาม บัวทอง, exChandarajoti, K., inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Anti-inflammatory potential of mung bean seed coat water extract in lipopolysaccharide-induced 3T3-L1 adipocytes", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 777-786
2021 exSuthasinee Udchachon, inดร.ขุนพล พงษ์มณี, อาจารย์, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, "Effect of marigold-derived products as pigment source on growth performance, antioxidant activity and liver enzymes of broiler chickens", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 925-934
Publish Year National Journal 5
2021 exเอกพงศ์ กวานเหียน, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, "ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารไก่ลูกผสมสามสายเพื่อการผลิตเป็นไก่ย่าง", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 43-51
2021 exนางสาววนิดา แซ่ตัน, inดร.สุรพันธ์ จิตวิริยนนท์, อาจารย์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, "ผลการเสริมเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่แป้งในอาหารที่มีข้าวสาลีต่อสมรรถภาพการผลิต ความข้นหนืดของสิ่งย่อยในทางเดินอาหาร และค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้แบบปรากฏของไก่เนื้อ", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 53-62
2021 exนางสาวณิชา รอดเสถียร, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขุนพล พงษ์มณี, อาจารย์, exนูเรีย บลานโค ปาสคอล, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมสารฟลาโวนอยด์จากผลไม้ตระกูลส้มต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและระดับอนุมูลอิสระในซีรั่มของไก่เนื้อ", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-10
2021 exนางสาวอรอนงค์ ชวลิตจินดา, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขุนพล พงษ์มณี, อาจารย์, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมสังกะสีไฮดรอกซีคลอไรด์ต่อสมรรถภาพการผลิต และการสะสมแร่ธาตุสังกะสีในไก่เนื้อ", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 11-21
2021 exเชษฐ์ชัชชัยย์ นิลาภรณ์, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวนิดา สืบสายพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, inนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของมูลสัตว์ต่อการย่อยสลายสารอาทราซีนในสภาพห้องปฏิบัติการ", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 5-14

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวบาลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2021 inนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, exเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, "Relationship of Muscle Attributes from Longissimus lumborum in Wagyu Crossbredwith Brahman, Kamphaengsaen, and Thai Holstein Friesian and Meat Quality", Online ISSAAS International Congress and General Meeting 2021, 5 พฤศจิกายน 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 exนางสาวลลิตา กุลธนปรีดา, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "Effect of Protected Flaxseed Oil Supplementation on Milk Yield, Milk Composition,Blood Metabolites and Milk Fatty Acid Profile in Lactating Dairy Cow", Online ISSAAS International Congress and General Meeting 2021, 5 พฤศจิกายน 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 6
2021 exจตุพร สิงหาศรี, exอินธิรา อินทสาร, inนายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์, exกฤดา ชูเกียรติศิริ, exประภากร ธาราฉาย, exสุภารักษ์ คำพุฒ, "ผลของระยะเวลาในการขนส่งลูกไก่ต่อประสิทธิภาพการผลิตไก่เนื้อในระบบอุตสาหกรรม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 11 มีนาคม 2021, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.ทวี เหล่าดิ้ม, อาจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, inนายดนัย จัตวา, อาจารย์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมโคนมที่เลี้ยงดูภายใต้สภาพแวดล้อมเขตร้อนชื้นของประเทศไทย", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 25 มิถุนายน 2021, นครราชสีมา ประเทศไทย
2021 exนันทวุฒิ ทองอุ่น, inนายนครไชย อันชื่น, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "ผลของโปรแกรมการให้อาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคลูกผสมวากิว x ไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนระยะขุน", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 25 มิถุนายน 2021, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2021 inดร.กุลวดี แก้วก่า, อาจารย์, inนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพงศ์ ภิญโญ, อาจารย์, inดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษากระบวนการผลิตและคุณภาพของหวายในน้ำเกลือและหวายในน้ำใบย่านางพร้อมบริโภค", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9, 27 พฤศจิกายน 2021, สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนายรัฐนันท์ เดชไธสง, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "การเสริมบายพาสกลูโคสในระยะเปลี่ยนผ่าน ต่อสมรรถภาพการผลิตของโคนม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 exนายสหรัฐ ร้อยแก้ว, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "ผลของการเสริมบายพาสไขมันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อของโคพันธุ์กำแพงแสนเพศผู้ตอน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152012 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=08]