Person Image

  Education

  • Ph.D Animal Science, National Chung Hsing University, Taiwan, 2559
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ความปลอดภัยของอาหาร), มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2552
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  age at firs calvingAntioxidant propertiesBiceps femoris musclesBiosecurityBody weightBroilerCarcassCarcass traitcarrotChickenChicken ageChicken meatCLACold chainCollagencolorConsumerCookingcooking methodDairy cattledescriptive sensory analysisDuck eggsEggentrepreneur prototypeExportfermentationFermented sausageFoot and Mouth DiseaseGoatgood practicesHaugh unitHolstein breed fractionIndigenous chickenIsan sausageLactic acid bacteriaLactobacillus plantarumLogisticsMeatMeat Eating QualityMeat productmeat qualitymilk yieldMumporkqualityrancidityreproductionRestriction enzymeRestriction fragment length polymorphism (RFLP)RFLPsensory evaluationshelf lifeStarter cultureStoragestorage temperaturesucrossucroseSupply Chaintropicalviruswashing.กระถินกัวนิดิโด อะซิติกแอซิดการถ่ายทอดความรู้การส่งออกเขตร้อนชื้นความปลอดภัยของอาหารคุณภาพซากคุุณภาพซากสุกร คุณภาพเนื้อสุกร Penergetic Technology สุกรระยะขุนแครอท เนื้อหมู การหืน คุณภาพเนื้อโคนมจุลินทรีย์ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ชีวโมเลกุลเชื้อไวรัสซีสเทียมีน ไฮโดรคลอไรด์ตรวจหาเนื้อสุกรบ้านนกแอ่นกินรังประชากรขนาดเล็กปริมาณน้ำนมปศุสัตว์ผู้ประกอบการต้นแบบแพะระดับสายเลือดโคพันธุ์โฮลสไตน์ระบบการปรับปรุงพันธุ์ระบบสืบพันธุ์โรคปากและเท้าเปื่อยลักษณะสมรรถภาพการผลิตโลจิสติกส์วัคซีนสุกรวิเคราะห์วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์สมรรถภาพการผลิตสารเร่งเนื้อแดงสุกรห่วงโซ่อุปทานอายุเมื่อคลอดลูกครั้งแรกอาหารสุกรีสทีอามีนไฮโดรคลอไรด์ กัวนิดิโนอะซิเตท เมทไธโอนีน ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต สุกร

  Interest

  ความปลอดภัยของอาหาร, วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์, Biosecurity

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2564 - ต.ค. 2565 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 0001 ชั้น 1 อาคารโรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ และโรงเรือนคลอด
   • ห้อง 1117 ชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตวบาล
   • ห้อง A311 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Relationships between descriptive sensory attributes and physicochemical analysis of broiler and Taiwan native chicken breast meatChumngoen W., Tan F.2015Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  28(7),pp. 1028-1037
  47
  2Influences of end-point heating temperature on the quality attributes of chicken meatChumngoen W., Chen C., Chen H., Tan F.2016British Poultry Science
  57(6),pp. 740-750
  18
  3Effects of moist- and dry-heat cooking on the meat quality, microstructure and sensory characteristics of native chicken meatChumngoen W., Chumngoen W., Chen C., Tan F.2018Animal Science Journal
  89(1),pp. 193-201
  17
  4Influence of sucrose level and inoculation of Lactobacillus plantarum on the physicochemical, textural, microbiological, and sensory characteristics of Isan sausage (Thai fermented pork sausage)Hongthong N., Chumngoen W., Chumngoen W., Tan F.J.2020Animal Science Journal
  91(1)
  5
  5Validation of feasibility and quality of chicken breast meat cooked under various water-cooking conditionsChumngoen W., Chen H., Tan F.2016Animal Science Journal
  87(12),pp. 1536-1544
  5
  6Influences of Egg Washing and Storage Temperature on Quality and Shelf Life of Duck Eggs During StorageTan F.J., Rungruengpet W., Simsiri U., Kaewkot C., Sun Y.M., Chumngoen W.2022Revista Brasileira de Ciencia Avicola
  24(4),pp. 1-8
  3
  7Application of principal component analysis with instrumental analysis and sensory evaluation for assessment of chicken breast meat juicinessTan F.J., Li D.C., Kaewkot C., Wu H.D.I., Świąder K., Yu H.C., Chen C.F., Chumngoen W.2021British Poultry Science
  1
  8Combination of sensory evaluation with conventional physiochemical analyses to evaluate quality changes during long-term storage and estimate the shelf life of chicken eggsChen G.Z., Chumngoen W., Kaewkot C., Sun Y.M., Tan F.J.2023British Poultry Science
  0
  9Effect of Cold Chain on Chicken Egg Quality in a Simulated Post Washing Processing and Consumer Storage ModelTan F.J., Simsiri U., Rungruengpet W., Kaewkot C., Sun Y.M., Chumngoen W.2023Revista Brasileira de Ciencia Avicola / Brazilian Journal of Poultry Science
  25(3)
  0