Person Image

  Education

  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

  Expertise Cloud

  acidifierBacteria supplementationBeefBlood Chemical ProfilesBlood Cholesterolcarcass characteristicsCarcass qualityCommunity engagementCross-sectional areaDairy CowsDairy steersDensitydifferent breedsDNA markerFeed Conversion RatioFeeding methodsFeedlotFiberLocal governmentLongissimus lumborummeat qualityMultisectoral collaborationornamental chickenPalm Oilphysiologyproduction performanceProduction performanncePublic communicationRabies-free communityRumen FermentationRumen MicrobesRuminococcus albus KU-F152Selenomonas ruminantium S137Swamp Buffalotropical conditionsUV-B Irradiated Vitamin D Enriched YeastVitamin D in MilkWagyu-barhman crossbredWagyu-Kamphaeng Saen crossbredWagyu-Thai Holstein Friesian crossbedกระบือปลักการเจริญเติบโตการเลี้ยงระบบปล่อยการสุขาภิบาลอาหารและโรงงานอาหารการให้อาหารไก่ชนไก่ตะเภาทองไก่เนื้อไก่พื้นเมืองไก่สวยงามไก่สามเหลืองไก่อินทรีย์ความปลอดภัยอาหารคุณภาพซากคุณภาพเนื้อเครื่องหมายพันธุกรรมโคนมโคนมเพศผู้โคเนื้อโคลูกผสมวากิวโคลูกผสมวากิว-กำแพงแสนจุลพยาธิชุดตรวจสอบไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนนวัตกรรมเนื้อไก่เนื้อโคเนื้อโคนมคุณภาพสูงเนื้อสุกรบาร์หมันโคลูกผสมวากิวประสิทธิภาพการผลิตฟาร์มอัจฉริยะมหกายวิภาคมาตรฐานสินค้ามาตรบานสินค้าอาหารแม่สุกรโรงฆ่าสัตว์และการแปรรูปผลิตผลจากสัตว์ลักษณะซากลักษณะทางวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ คุณภาพเนื้อ คุณภาพไขมันสมรรถภาพการผลิตสรีระวิทยาสายพันธุ์ต่างๆสารเร่งเนื้อแดงสุกรสาวทดแทนห่วงโซ่อุปทานอาหารสุกร

  Interest

  วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ คุณภาพเนื้อ คุณภาพไขมัน, โรงฆ่าสัตว์และการแปรรูปผลิตผลจากสัตว์, การสุขาภิบาลอาหารและโรงงานอาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • โรงเรือน 8

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Reducing toughness of beef from Bos indicus draught steers by injection of calcium chloride: Effect of concentration and time postmortemJaturasitha S., Thirawong P., Leangwunta V., Kreuzer M.2004Meat Science
  68(1),pp. 61-69
  36
  2Selection of plant oil as a supplemental energy source by monitoring rumen profiles and its dietary application in Thai crossbred beef cattleMatsuba K., Padlom A., Khongpradit A., Boonsaen P., Thirawong P., Sawanon S., Suzuki Y., Koike S., Kobayashi Y.2019Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  32(10),pp. 1511-1520
  10
  3Effect of calcium chloride concentration multi-level injection on improving beef tenderness from draught cattleLeangwunta V., Jaturasitha S., Thirawong P., Verasilp T., Ter Meulen U.2005Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, Supplement
  (83),pp. 176-188
  0
  4Optimum level of Lactobacillus plantarum supplementation as probiotic on in vitro degradability and rumen fermentation products of total mixed rationFitriyah N.S., Oluodo L.A., Oluodo L.A., Hnokaew P., Umsook S., Thirawong P., Thirawong P., Khamlor T., Yammuen-Art S.2024Veterinary Integrative Sciences
  22(2),pp. 489-500
  0