Person Image

  Education

  • Ph.D.(Institute of Land and Food Resources), The University Melbourne , AUSTRALIA
  • M.Age.Sc.( Agriculture ), Melbourne University , AUSTRALIA
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย

  Expertise Cloud

  ADFADLartificial intelligenceBaby corn stoverBeefcarcass characteristicsCarcass qualitycorn silagecrude extract product from green tea marccrude glycerinDairyDairy cattle managementdairy cowsdairy heiferDegradationDNA markerEnergy sourcefull fat soybeanGasgas productionGlycerinperformancephysiologyproduction performanceProtein levelRumen FluidRuminant Physiology Rusa deerSoybean mealstandard plate countSufficiency economySuphan Buri provinceTanninTBARSTotal mixed rationtransition dairy cowsVelvet antler qualityWagyu-barhman crossbredWagyu-Kamphaeng Saen crossbredWagyu-Thai Holstein Friesian crossbedกลีเซอรีนกลีเซอรีนดบิ ผลผลิตนำ้ นม โครีดนมกลีเซอรีนดิบกากถั่วเหลืองกากใบชากากมันสำปะหลังการจัดการฟาร์มการใช้ไนโตรเจนการนับจำนวนจุลินทรีย์ในนมการผลิตแก๊สในหลอดทดลองการพัฒนาทางสัณฐานวิทยาการย่อยได้แก็สมีเทนแกะข้าวโพดฝักอ่อนไข่พยาธิรวมคุณภาพเนื้อคุณภาพพืชอาหารสัตว์เครื่องหมายพันธุกรรมเครื่องอบแห้งโคขุนโคนมโคระยะรีดนมโคลูกผสมวากิวโคลูกผสมวากิว-กำแพงแสนจลศาสตร์การผลิตแก๊สไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนนมผงเทียมนมเหลือจากกระบวนการแปรรูปน้ำนมโคน้ำนมน้ำนมดิบน้ำนมเหลือทิ้งจากการกระบวนการแปรรูปบาร์หมันโคลูกผสมวากิวใบมันสำปะหลังใบมันสำปะหลังแห้งปัญญาประดิษฐ์เปลือกสับปะรดหมักโปรตีนโปรตีนจากจุลินทรีย์ผลผลิตแก๊สผลผลิตแก๊สรวมผลผลิตน้ำหนักแห้งระบบการจัดการให้อาหารระบบสูญญากาศระยะเก็บเกี่ยวระยะปลูกลักษณะซากลูกโคนมเพศเมียเศรษฐกิจพอพียงสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิตสรีรวิทยาโคนมสรีระวิทยาสัตว์เคี้ยวเอื้องสารยับยั้งเอนไซม์ยูรีเอสสารสกัดหยาบสุพรรณบุรีสูตรอาหารสัตว์หญ้าหมักอาหาร

  Interest

  สรีรวิทยาโคนม, Ruminant Physiology , Ruminant Physiology

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารเตรื่องอบกากมัน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (83)