Person Image

  Education

  • วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล และระบบหุนยนต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, , ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  4-axis robotanimal farm wasteAutomation systemsBCGBicycle generatorCannabisCutting datediscarded cow milkFactory automationGreenhouseINSECTCIDELinear Discriminant AnalysisMachine LearningManureMotion controlNapier grassNapier Grass Pak Chong 1Nontoxicohmic heatOrganicPalletizing robotplant containersPlant productionRoboticsSWELLING BEHAVIORvermicompostWater Tapping SedimentYieldsกระถางอัดการเก็บเกี่ยวการเกษตรแม่นยำการควบคุมอัตโนมัติการบำรังรักษาเชิงป้องกันการผลิตพืชการแยกเพศเมล็ดกัญชาการสสกัดแยกแสงการสั่นสะเทือนการหั่นซอยเกษตรอินทรีย์ของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ข้าวยำคลาวด์์ความเครียดจากความร้อนเครื่องม้วนเครื่องหั่นแบบมือแคลเซียมโคนมโคเนื้อซองบังคับโคเอนกประสงค์แบบกึ่งอเซลแสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยว ปริซึมแถวลำดับแบบแผ่นบางตู้เพาะปลููกพืืชท่อลมผ้าใบเทคโนโลยีหุ่นยนต์แท่นทดสอบ เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน อุทกสถิตธาตุอาหารพืชน้ำนมโคเสียน้ำสกัดมูลสุกรน้ำเสียจากฟาร์มกระบือน้ำหมักมูลสุกรปุ๋ยหมักมูลสัตว์เปลือกไข่เปลือกหอยแมลงภู่ ไบโอ-ไมโครแคลเซียมคาร์บอเนต ผลแคลเซียมพร้อมผสม การจัดการของเสียเป็นศูนย์ เงินทองจากกองขยะโปรตีนฟาร์มอัจฉริยะภาชนะปลูกภาชนะปลูกพืชมะเขือเทศเชอรี่มูลโคหมักมูลสัตว์มูลไส้เดือนดินเมล็ดกัญชายานยนต์ประหยัดเชื้อเพลิง ระบบควบคุุมระบบฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชระดับโมเมนตัมต่ำระบบปรับอากาศระบบผลิตพืชอินทรีย์ระบบสกัดกันการลุกลามของเพลิงไหม้ในอาคารระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบระบบอัจฉริยะระบบอัตโนมัติโรงไฟฟ้าโรงเรือนโรงเรือนเลี้ยงโควัสดุอินทรีย์สภาวะเครียดจากความร้อนสารกำจัดแมลงศัตรูพืชหญ้าเนเปียร์หญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1หุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์สร้างบ้านออร์กาโนซัลเฟอร์อากาศยานไร้คนขับอิฐมวลเบาไอโอทีี

  Interest

  หุ่นยนต์, การควบคุมอัตโนมัติ, ยานยนต์ประหยัดเชื้อเพลิง , ระบบสกัดกันการลุกลามของเพลิงไหม้ในอาคาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 8101 ชั้น ล่าง อาคารตึก8
   • ห้องศูนย์สหวิทยาการวิจัยและนวัตกรรม ชั้น ล่าง อาคารตึก8
   • ห้องสำนักงานฟาร์มแพะแกะ ชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตวบาล
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยดิน พืชและวัสดุเกษตร ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • คอกสัตว์ทดลองโคเนื้อ
   • บ้านพักในมหาวิทยาลัย
   • ภาควิชาสัตวบาล
   • โรงผลิตปุ๋ย ภาควิชาสัตวบาล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 39 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 39 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก