Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย, 2536
  • วท.ม.( สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2554

  แนวโน้มผลงานของศิริรัตน์

  Journal

  บทความของศิริรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาสัตวบาล

  Publish Year International Journal 1
  2022 exAnchalee Khongpradit, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "Effect of pineapple stem starch in concentrate diet on rumen fermentation in beef cattle and in situ dry matter degradability", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2022, หน้า 277-286
  Publish Year National Journal 8
  2017 exนิรันดร หนักแดง, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, "ผลของการใช้กลีเซอรีนดิบเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต ค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมน ค่าชีวเคมีในกระแสเลือดของโคเนื้อสายพันธุ์บราห์มัน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 91-99
  2017 exศมนพร วงศ์เรียน, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารยับยั้งเอนไซม์ยูรีเอสในอาหารโคนมต่อผลผลิตแก๊สและการย่อยได้ในหลอดทดลอง", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 169-175
  2022 inนายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์, inนายนาม บัวทอง, inนายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์, inนายนครไชย อันชื่น, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนในแต่ละฤดูกาลภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น เขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2022, หน้า 384-398
  2021 exนายนิรันดร หนักแดง, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "ผลของการใช้กลีเซอรีนดิบร่วมกับแหล่งของอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมสาเร็จ สาหรับโคขุน ต่อผลผลิตแก๊สโดยวิธีเทคนิคการผลิตแก๊สในหลอดทดลอง", วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 366-378
  2019 inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของกลีเซอรีนดิบในอาหารต่อการย่อยได้และสมรรถภาพการผลิตของโคระยะรีดนม", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ 2, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 843-848
  2019 exพิชานีย์ แจ่มจำรัส, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "ผลของพันธุ์และโปรแกรมการให้อาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคพันธุ์กำแพงแสน และโคลูกผสมวากิว x กำแพงแสน เพศผู้ตอน", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ 2, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 239-244
  2018 inนายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์, inนายนาม บัวทอง, inนายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์, inนายนครไชย อันชื่น, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "อิทธิพลของระดับเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนและการเหนี่ยวนาการเป็นสัดต่ออัตราการผสมติดในโคนมลูกผสม", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า ึ755-764
  2018 exนางสาวพิชานีย์ แจ่มจำรัส, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างยีน bGH กับน้ าหนักตัวในโคลูกผสมวากิว-ก าแพงแสน วากิว-บราห์มันและโคพันธุ์ก าแพงแสน", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2(พิเศษ2), พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 210-215

  Conference

  การนำเสนอบทความของศิริรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาสัตวบาล

  Publish Year International Conference 8
  2021 inนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, exเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, "Relationship of Muscle Attributes from Longissimus lumborum in Wagyu Crossbredwith Brahman, Kamphaengsaen, and Thai Holstein Friesian and Meat Quality", Online ISSAAS International Congress and General Meeting 2021, 5 พฤศจิกายน 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2021 exนางสาวลลิตา กุลธนปรีดา, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "Effect of Protected Flaxseed Oil Supplementation on Milk Yield, Milk Composition,Blood Metabolites and Milk Fatty Acid Profile in Lactating Dairy Cow", Online ISSAAS International Congress and General Meeting 2021, 5 พฤศจิกายน 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2016 exA.M. Abdurrahman, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of Crude Glycerin in High Roughage Dairy Heifer Diet on in vitro Gas Production", The 6th annual Basic Science International Conference, Malang, East Jave, INDONESIA , 2 - 3 มีนาคม 2016, Malang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  2016 exนายนิรันดร หนักแดง, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, "Effect of crude glycerin in diets on growth performanc ruminal pH and blood metabolites of Kamphang Saen steers", The 17th Asian-Australasian of Animal production Societies Animal Science Congress, 22 - 25 สิงหาคม 2016, FUKUOKA ญี่ปุ่น
  2015 exAbdurrahmank A.M., inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inนายนาม บัวทอง, exN. Uncheun, "Effect of crude glycerin supplementation on performance of dairy heifers", The 5th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries, 27 ตุลาคม 2015
  2015 inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, exSupajitta Siritungpaisan, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนครไชย อันชื่น, exAhmad Mualif ABdurrahman, "Effect of crude glycerin level in dairy cow diets on in vitro gas production.", Internation Society for Southeast Asian Agricultural Science (ISSAAS) Conference, 7 - 9 พฤศจิกายน 2015, โตเกียว ญี่ปุ่น
  2015 inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนครไชย อันชื่น, inนายนาม บัวทอง, inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, "effects of soybean meal treated with green tea marc crude extract on oxidative status and milk production of dairy cows", the 5th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries, 27 - 29 ตุลาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
  2014 inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนครไชย อันชื่น, inนายนาม บัวทอง, "Influence of crude extract product from green tea marc on antioxidative status and performance of transition dairy cows", Internation Society for Southeast Asian Agricultural Science (2014ISSAAS) Conference , 8 - 10 พฤศจิกายน 2014, โตเกียว ญี่ปุ่น
  Publish Year National Conference 17
  2022 exพงษ์เทพ วงษ์ชมภู, exอัญชลี คงประดิษฐ์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของน้ำมันปาล์มในอาหารข้นที่ระดับแตกต่างกันต่อการผลิตแก๊สในหลอดทดลองและการย่อยได้ในกระเพาะหมักโดยวิธีถุงไนล่อน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2022 exพงศกร ภูพานเพชร, exกันตภัทร บุญนาค, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inดร.วันวิสา ชุ่มเงิน, อาจารย์, inนายนครไชย อันชื่น, inดร.ทวี เหล่าดิ้ม, อาจารย์, "อิทธิพลของจำนวนครั้งในการให้ผลผลิตและระดับสายเลือดโคพันธุ์โฮลสไตน์ต่อปริมาณน้ำนมรวมที่ 305 วัน ของโคนมที่ถูกเลี้ยงภายใต้สภาพแวดล้อมแบบร้อนชื้น", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2022 exธิดา อิ่มสำราญ, exอณัศยา เจ้ยชุม, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inดร.วันวิสา ชุ่มเงิน, อาจารย์, inนายนครไชย อันชื่น, inดร.ทวี เหล่าดิ้ม, อาจารย์, "จำนวนครั้งที่ผสมต่อการตั้งท้องและความสัมพันธ์กับอายุเมื่อคลอดลูกครั้งแรกของโคนมภายใต้สภาพแวดล้อมเขตร้อนชื้น", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2022 exนางสาวลลิตา กุลธนปรีดา, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "ผลของการเสริมบายพาสน้ำมันเมล็ดแฟล็กซ์ต่อสมรรถภาพการผลิตและองค์ประกอบของกรดไขมันในน้ำนมของโคนม", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2 - 5 สิงหาคม 2022, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
  2021 exนันทวุฒิ ทองอุ่น, inนายนครไชย อันชื่น, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "ผลของโปรแกรมการให้อาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคลูกผสมวากิว x ไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนระยะขุน", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 25 มิถุนายน 2021, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
  2021 exนายรัฐนันท์ เดชไธสง, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "การเสริมบายพาสกลูโคสในระยะเปลี่ยนผ่าน ต่อสมรรถภาพการผลิตของโคนม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2021 exนายสหรัฐ ร้อยแก้ว, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "ผลของการเสริมบายพาสไขมันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อของโคพันธุ์กำแพงแสนเพศผู้ตอน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2019 exอภิรดา พัดลม, inดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "จลนศาสตร์การผลิตแก๊สและความสามารถในการย่อยได้ในหลอดทดลองของหญ้าเนเปียร์แห้ง ฟางข้าว อาหารข้น และอาหารผสมครบส่วนที่มีหรือไม่มีน้ำมันปาล์มเป็นองค์ประกอบ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2017 exอัญชลี คงประดิษฐ์, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของการใช้น้ำมันปาล์มและถั่วเหลืองไขมันเต็มเป็นแหล่งไขมันในอาหารผสมครบส่วนที่มีต้นข้าวโพดหรือหญ้าเนเปียร์หมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ ต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊ส และความสามารถในการย่อยได้ในห้องปฏิบัติการ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exศุภจิตรา สิริตั้งไพศาล, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inนายนครไชย อันชื่น, "ผลของกลีเซอรีนดบิ ในอาหารแม่โคให้นมช่วงต้นต่อผลผลิตและองค์ประกอบน้ำนม", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้ง ที่ 12, 8 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย
  2013 inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inนายนครไชย อันชื่น, inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการย่อยสลายของโปรตีนจากจุลินทรีย์ในของเหลวจากกระเพาะหมักโดยการวัดปริมาตรแก๊ส", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10 , 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
  2013 exนางสาวนารีรัตน์ สอาดเอี่ยม, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, inนายนครไชย อันชื่น, "อิทธิพลของการใช้กากถั่วเหลืองที่ ทรีตด้วยผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากกากชาในอาหารผสมครบส่วนต่อการสะสมไนโตรเจน และสมรรถภาพการผลิตของแกะระยะรุ่น.", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10 , 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
  2012 inนายสมโภชน์ ทับเจริญ, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "Effects of sterilizing process on color, microbial and total isoflavanoid compounds from Pueraria mirifica SARDI 190 in Thailand", "Green and Sustainable Food Technology for All" The 14th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2012, 14 - 15 มิถุนายน 2012, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inนายนครไชย อันชื่น, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inนายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์, exกัญญา ปัญญาชาติรักษ์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "การใช้ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกทางการค้าต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกโคนมในระยะหลังหย่านม", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inนายนาม บัวทอง, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, "การใช้มันสำปะหลังเปรียบเทียบกับข้าวโพดร่วมกับยูเรียที่ระดับต่างๆ ในอาหารโคนม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inนายนครไชย อันชื่น, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, exJuttupornpong, S., inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, "การใช้รำสกัดน้ำมันเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารโคระยะรีดนม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 exจีราภา เตียวสมบูรณ์กิจ, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันเป็นวัตถุดิบอาหารหลักในสูตรอาหารข้นโคนมต่อผลผลิตการหมัก ในกระเพาะรูเมน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=410037]