แนวโน้มผลงานของสุกัญญา

Journal

บทความของสุกัญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาสัตวบาล

บทความแต่ละ Quartile ของสุกัญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาสัตวบาล

บทความแต่ละ TCI Group ของสุกัญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาสัตวบาล

Publish Year International Journal 10
2023 inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, exTanjaichon, P., inนายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์, exBorirak, C., inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "COMPARISON OF ULTRASONOGRAPHIC MEASURES OF REPRODUCTIVE TRACT IN THAI SWAMP BUFFALO HEIFERS AND COWS", Buffalo Bulletin, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 517-525
2022 exPhubet Satsook, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, exPatcharapa Towiboon, exChalermchart Somgird, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Pueraria mirifica can modulate the ovarian activity of crossbred-Thai native does", เวชชสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, หน้า 575-582
2022 exBoonyawan, D., exLamasai, K., exUmongno, C., inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYu, L.D., exKuensaen, C., exMaitip, J., exThana, P., "Surface dielectric barrier discharge plasmaโ€“treated pork cut parts: bactericidal efficacy and physiochemical characteristics", Heliyon, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022
2021 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรพล ทองพราย, exณชัย ศราธพันธุ์, "LIVE WEIGHT ESTIMATION FROM BODY MEASUREMENTS OF SWAMP BUFFALOES (BUBALUS B.CARABANENSIS)", Buffalo Bulletin, ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 583-590
2021 exPhubet Satsook, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, exPatcharapa Towiboon, exChalermchart Somgird, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Ovarian activity in crossbred Thai native does during naturally occurring foot-and-mouth disease (FMD) virus infection", Tropical Animal Health and Production , ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 1-6
2021 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, exดร. ณชัย ศราธพันธ์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.สุกัญญา ยุงระแหง, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, "COMPARISON OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND MATERNAL GENETIC LINEAGES IN THAI DWARF AND SWAMP BUFFALOES (BUBALUS B. CARABANENSIS)", Buffalo Bulletin, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 57-70
2019 exนางสาวนิจวัลย์ เสวีวัลลภ, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of different phase-feeding programs with different feed forms on broiler growth performance, carcass traits and intestinal morphology", International Journal of Poultry Science, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2019, หน้า 181-186
2018 inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhubet Satsook, inนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์, exVisid Tongthaeng, "EFFECTS OF SUGAR TYPES IN SEMEN EXTENDER ON SPERM QUALITY AND LONGEVITY OF FROZEN GOAT SEMEN", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS) , ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, หน้า 152-161
2011 inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Dry Water Hyacinth Supplementation in Total Mixed Ration on Production Performance and Costs of Growing-Finishing Rabbits", Journal of ISSAAS, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2011, หน้า 284-284
2009 exMathew, AG, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNyachoti, CM, exFang, L, "Effects of In-Feed Egg Yolk Antibodies on Salmonella Shedding, Bacterial Antibiotic Resistance, and Health of Pigs", Journal of Food Protection?, ปีที่ 72, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 267-273
Publish Year National Journal 6
2022 exขวัญระวี สุขเจริญ, inดร.วันวิสา ชุ่มเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมซีสทีอามีนไฮโดรคลอไรด์ กัวนิดิโนอะซิเตท และเมทไธโอนีนในอาหารสุกรขุน ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซาก", วารสารเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 439-447
2022 exกฤติยา ไวกุลเพ็ชร, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมซีสทีอามีน ไฮโดรคลอไรด์ และกัวนิดิโนอะซิเตทในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของสุกรระยะขุน", แก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2022, หน้า 1594-1605
2021 exกมลทิพย์ พูลทรัพย์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา ชุ่มเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมสารธรรมชาติที่ผลิตผ่าน Penergetic Technology ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อในสุกรระยะขุน", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 109-118
2020 exพัชรา โพธิพัฒน์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์, อาจารย์, "ผลของระยะเวลาการเสริมไอโอดีนในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต องค์ประกอบซาก และระดับไอโอดีนในเนื้อปลาดุก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 1-10
2020 exชนิดา แสงศาลาศรี, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์, อาจารย์, "ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต องค์ประกอบซาก และองค์ประกอบทางเคมีในปลานิล", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 113-121
2011 exปิยะวดี กลั่นเลี้ยง, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางภคอร อัครมธุรากุล, "ผลของการลดช่วงแสงต่อสมรรถภาพการผลิต ผลผลิตซาก และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในไก่เนื้อ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 30, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2011, หน้า 89-95

Conference

การนำเสนอบทความของสุกัญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาสัตวบาล

Publish Year International Conference 6
2018 inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Iodine Biofortification of Babycorn through Soil and Foliar Application", ISSAAS International Congress 2018 under the theme of Industry 4.0:Agriculture Technologies Advancement, 12 - 14 ตุลาคม 2018, ซาลาวัก มาเลเซีย
2015 inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK. Thoosai, exJ. Mitunawong, "คุณภาพไข่ไก่ในตลาดนัด อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ประเทศไทย", The 5th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries, 27 - 30 ตุลาคม 2015, Pattaya, Thailand
2014 inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, exพีรยุทธ นิลชื่น, exภรณ์ทิพย์ กาญจนฤทธิไกร, exปวีณา เจียมงาม, "ผลการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยโปรแกรมฮอร์โมนที่แตกต่างกันต่ออัตราการผสมติดและอัตราการตั้งท้องในโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Age and Iron Injection on Performance and Hematological Values of Sheep during Venipuncture Period", Proceedings of the 15th AAAP Animal Science Congress, 30 พฤศจิกายน 2012, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี ประเทศไทย
2010 inนางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ, inนายวิรัตน์ สุมน, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of pig breeds on meat quality and sensory evaluation of pork ball product.", The 14th AAAP Animal Science Congress, 23 - 27 สิงหาคม 2010, Pingtung ไต้หวัน
2010 inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Dry Water Hyacinth Supplementation in total Mixed Ration on Production Performance and Cost of Growing-Finishing Rabbits", ISSAAS International Congress 2010 , 14 - 18 พฤศจิกายน 2010, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 23
2023 exนางสาวเรณุกา สมศรีธนากร, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนายประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์, inดร.ทวี เหล่าดิ้ม, อาจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, "ผลของสารละลายเจือจางน้ำเชื้อที่มีไข่แดงและ Andromed? ต่อคุณภาพและลักษณะการเคลื่อนที่ของน้ำเชื้อกระบือปลักแช่แข็งหลังการทำละลาย", การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2023 exนางสาวชุติกานต์ จิรัตถิติกุล, inดร.ทวี เหล่าดิ้ม, อาจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสารละลายน้ำเชื้อที่มีองค์ประกอบของน้ำปราศจากไอออนและน้ำรีเวอร์สออสโมซิสต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อพันธุ์โคเนื้อกำแพงแสน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 exจุฑาพร จิตรเจริญ, inดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการปรุงสุกที่แตกต่างกันต่อปริมาณไอโอดีนในเนื้อปลาดุก", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6. (The 6th National Animal Science Annual Conference of Thailand 2017 (ASAC 2017)). , 22 - 23 มิถุนายน 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 exผศ.ดร.ธัชฎาพร ไชยคุณ-มาร์คูว, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.จตุพร กระจายศรี, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, "การคัดเลือกความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือปลักเพื่อเข้าสู่โปรแกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ให้มีอัตราการเป็นสัดสูงสุด", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, 22 - 23 มิถุนายน 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2016 exเพชรน้ำหนึ่ง เดชทิพย์พรพงศ์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์, อาจารย์, "ผลของระดับไอโอดีนในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของปลาดุกอุยเทศ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13 สาขาสัตว์และสัตวแพทย์, วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม., 8 ธันวาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย
2015 exฐาปกรณ์ รุ่งเรือง, exการันต์ แรงเขตรกิจ, inนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์, inนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเสริม Acidifierต่อคุณภาพเนื้อในไก่กระทง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2015 inนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, exชญานินทร์ รักษาสังข์, exทณัฐ ปริญญา, exพรพนิต คำมณี, exศรุต รักน้อย, inนายสุชาติ สงวนพันธุ์, inนางภคอร อัครมธุรากุล, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์, "การศึกษาอายุที่เหมาะสมต่อคุณภาพเนื้อและคุณภาพซากในการผลิตไก่พันธุ์สามเหลือง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2014 exวิวัฒน์ เอกกวินรุจี, inดร.เนรมิตร สุขมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมแม่สุกรเลี้ยงลูกในโรงเรือนเปิดด้วยโทรทัศน์วงจรปิด", การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิยาเขตกำแพงแสน 8-9 ธันวาคม 2557, 8 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2014 exชุดาภา จันทร์ชัง, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของเอนไซม์ไฟเตสและ 1,25(OH)?,D? glycoside ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและลักษณะกระดูกของไก่เนื้อในอาหารที่มีฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้ต่ำ", การกประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่11, 7 เมษายน 2014, นครปฐม ประเทศไทย
2013 exธิติ จีนยิ้ม, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเสริม 1,25(OH)?,D? จากธรรมชาติ ร่วมกับระดับของแคลเซียมและฟอสฟอรัสต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าทางเคมีในกระแสเลือดของไก่เนื้อ", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่2, 11 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของปัจจัยด้านอายุและการให้เลือดต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาของแกะ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exภูเบศวร์ เศรษฐสุข, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์, exจักรภพ จันทร์สะอาด, exวิศิษฐ ทองเที่ยง, "ผลของความเร็วและเวลาในการปั่นแยกเซมินอลพลาสมาต่อคุณภาพอสุจิในน้ำเชื้อแพะแช่แข็ง", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9 , 6 - 7 ธันวาคม 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2011 exนางสาวปิยะวดี กลั่นเลี้ยง, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางภคอร อัครมธุรากุล, "ผลของการลดช่วงแสงต่อสมรรถภาพการผลิต ผลผลิตซาก และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในไก่เนื้อ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 7, 8 - 9 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exชนม์ชนก คมกมล, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้สังกะสี แมงกานีส และทองแดงอินทรีย์ที่ระดับต่ำต่อสมรรถภาพการผลิต และระดับแร่ธาตุที่ถูกขับทิ้งของไก่เนื้อ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exภัทราพรรณ รุ่งเจริญ, inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์รำถั่วเขียวในอาหารสุกรอนุบาล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exภัทราพรรณ รุ่งเจริญ, inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์รำถั่วเขียวในอาหารไก่เนื้อ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exWariya Kosoom, exNareerat Charoenwattanasakun, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของกากมันสำปะหลัง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exWariya Kosoom, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้กากมันสำปะหลังในอาหารสุกรอนุบาลต่อสมรรถภาพการผลิต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exNareerat Charoenwattanasakun, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้กากมันสำปะหลังในอาหารสุกรเล็ก รุ่น และขุน ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSupawan Kidcayan, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ผลิตภัณฑ์ hydrothermal starch ทดแทนหางเนยผงในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตในสุกรอนุบาล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSumate Traiprugsachart, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของระดับกากมันสำปะหลังในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัจฉรา นิยมเดชา, "ผลของการเสริมแร่ธาตุสังกะสีอินทรีย์ต่อปริมาณแร่ธาตุสังกะสีในไข่แดงและสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exนายชัชวาล รัตนธรรม, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เนรมิตร สุขมณี, รองศาสตราจารย์, "การประเมินคุณลักษณะของเนื้อสุกรโดยวิธีการวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 11-12 กันยายน 2551, 11 - 12 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400094]