โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2023 การพัฒนาศักยภาพห่วงโซ่การผลิตแพะในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2021 การคาดการณ์เวลาตกไข่ด้วยการวัดอุณหภูมิช่องคลอดในกระบือปลัก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 2 10 0 0
2021 การศึกษาศักยภาพการผลิตแพะและห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2021 พัฒนาเทคนิคและอุปกรณ์นำลูกอัณฑะออกในการตอนโค ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2564 0 0 0 0
2021 การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชนกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
2020 การสำรวจพรรณไม้ยืนต้นในพื้นที่อนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การวัดพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันสุกรโดยระบบประมวลภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 ศึกษาประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อในไก่สามเหลืองและไก่ตะเภาทอง ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน 0 2 0 0
2015 การศึกษาปริมาณไอโอดีนในผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และสัตว์ปีกใน จ. นครปฐม หัวหน้าโครงการ งบอุดหนุนกลุ่มวิชาการ 0 0 0 0
2015 คุณภาพไก่ไข่ในตลาดนัด อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน 0 1 0 0
2014 การศึกษาพฤติกรรมแม่สุกรเลี้ยงลูกในโรงเรือนเปิดด้วยโทรทัศน์วงจรปิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 ผลการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยโปรแกรมฮอร์โมนที่แตกต่างกันต่ออัตราการผสมติดและอัตราการตั้งท้องในโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน 0 1 0 0
2013 ผลของการเสริม 1,25(OH)?,D? จากธรรมชาติ ร่วมกับระดับของแคลเซียมและฟอสฟอรัสต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าทางเคมีในกระแสเลือดของไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2011 ผลของช่วงแสงต่อสมรรถภาพการผลิต พฤติกรรม สุขภาพ และภาวะเครียดในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก. 1 1 0 0
2011 ผลของอายุและการเสริมธาตุเหล็กหลังจากการเจาะเลือดปริมาณมากต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาที่ระยะเวลาแตกต่างกันของแกะ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก. 0 2 0 0
2011 ผลของระดับฟอลลิเคิลสติมูเลดิ้งฮอร์โมนต่ออัตราการตกไข่และจำนวนตัวอ่อนในโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0
2010 ผลของการเสริมผักตบชวาแห้งในอาหารผสมสำเร็จต่อสมรรถภาพการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของกระต่ายรุ่น-ขุน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก. 1 1 0 0
2010 ลักษณะทางโลหิตวิทยา ชีวเคมีในเลือด และลักษณะทางกายภาพของสุกรพันธุ์ ลาร์จไวท์และดูรอค ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 30 Project 14 9 0 0
2021 การพัฒนาระบบการปรับปรุงพันธุ์ในฟาร์มสุกรทางการค้าที่มีประชากรขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูไนเต็ดฟีด มิลล์ จำกัด 0 0 0 0
2020 ผลการเสริมซีสเทียมีน ไฮโดรคลอไรด์ และกัวนิดิโด อะซิติกแอซิด ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากในสุกรระยะรุ่น-ขุน ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเอกชน 2 0 0 0
2018 การจัดการปัญหาโรคปากเท้าเปื่อยเพื่อการส่งออกชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สุกร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 1 0 0
2017 โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 ผลของ Toxo Mx ต่อผลกระทบความเป็นพิษของอัฟฟลาทอกซินในอาหารสุกรระยะหย่านม หัวหน้าโครงการ Nutreco, Netherland 0 0 0 0
2017 ผลของการเสริมโปรไบโอติก (Nice Pro) ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน 0 0 0 0
2016 โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 ผลของการเสริม Cysteamine Hydrochloride ในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน 0 0 0 0
2016 การเพิ่มธาตุไอโอดีนในปลาน้ำจืด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 3 0 0
2016 การผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากโคลูกผสมวากิวกำแพงแสน วากิว-ลูกผสมบราห์มัน และวากิว-ไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 3 0 0
2016 การผลิตกระบือขุนคุณภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 4 1 0 0
2015 โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2015 การใช้ยีสต์รูปแบบแห้งเพื่อใช้เป็นอาหารสุกรและไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด 0 0 0 0
2015 การเพิ่มธาตุไอโอดีนในปลาน้ำจืด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2014 โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารไก่เนื้อในประเทศไทย (แหล่งไขมัน แคลเซียมและฟอสฟอรัส) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
2013 การศึกษาค่าการย่อยได้ของโภชนะของผลิตภัณฑ์แหล่งพลังงานในสุกรระยะเล็ก หัวหน้าโครงการ INTEQC FEED Co.,Ltd. 0 0 0 0
2013 โครงการการใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2013 การศึกษาเกณฑ์การปฎิบัติที่ดีในการผลิตและเกณฑ์คุณภาพทางกายภาพของอาหารไก่เนื้อชนิดเม็ด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
2012 การใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2012 ผลการเสริม 1, 25 (OH)2 D3 ในอาหารที่มีสัดส่วนของแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่แตกต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย Herbonis, Switzerland 0 0 0 0
2012 ผลการเสริม 1, 25 (OH)2 D3 ต่อลักษณะกระดูกม คุณภาพไข่ และสมรรถภาพการผลิตของไก่สาวและไก่ไข่ ผู้ร่วมวิจัย Herbonis, Switzerland 0 0 0 0
2011 ผลของการเสริม Ronozyme ProAct ต่อการสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรระยะหย่านม ผู้ร่วมวิจัย Rovithai co., Ltd. 0 0 0 0
2011 ผลการเสริมเยื่อใยเข้มข้นต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะทางกายวิภาคทางเดินอาหารของไก่ไข่ ผู้ร่วมวิจัย J. RETTENMAIER & SHNE GMBH+CO.KG 0 0 0 0
2011 ผลการเสริม CRINA POULTRY และ CRINA POULTRY PLUS ต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะกายวิภาคทางเดินอาหารของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรพื้นฐานข้าวโพด-กากถั่วเหลือง ผู้ร่วมวิจัย DSM Nutritional Products Singapore 0 0 0 0
2010 การศึกษาคุณภาพการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
2010 ผลของการเสริมเอ็นไซม์ Cibenza DP100 ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพของสุกรระยะเล็ก รุ่น-ขุน ผู้ร่วมวิจัย Novus International (Thailand) Co.,Ltd 0 0 0 0
2010 ผลของการเสริมเอ็นไซม์ CTCZYME ต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะเล็ก รุ่น-ขุน ผู้ร่วมวิจัย CTCBIO Inc. 0 0 0 0
2010 ผลการเสริมเอ็นไซม์โปรติเอสในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก ผู้ร่วมวิจัย Novus International Co., Ltd, USA 0 0 0 0
2010 การเสริมเอ็นไซม์โปรติเอสร่วมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่เนื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมของไทย ผู้ร่วมวิจัย Novus International 0 0 0 0
2009 ศึกษาคุณภาพการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0