สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

biodieselCarbon dioxideCrude palm oilCycloadditionDensity functional theoryDOBIEddy covarianceEpoxideEpoxide ring openingesterificationethaneEthyl esterEthyleneEthylene oxidesFAU zeolitesFaujasiteFree fatty acidFT-NIRGlycerolgreen technologyHevea brasiliensisHot airhydrolysisIndustrial chemicalsJatropha curcas oilLatex diagnosis, practical tool and paralatex regenerationLight responseLow quality CPOMagnetic stirringmean residence timesmicrowavezeolitesกลีเซอรอลก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์การเคลื่อนย้ายของคาร์บอนการตรวจติดตามการติดตาม ยางพาราการแลกเปลี่ยนก๊าชของต้นพืชการสกัดการสกัดน้ำมันการสะท้อนของคลื่นหลายความถี่การสังเคราะห์ด้วยแสงการสำรวจระยะไกลการหายใจการหายใจของดินและรากเก็บกักคาร์บอนของโรงหีบน้ำมันปาล์มขี้เค้กความเครียดความแปรปรวนในรอบปีคาร์บอนคาร์บอนฟุตปรินต์คาร์บอนฟุตพริ้นท์คาร์บอนฟุตฟริ้นท์คาร์บอนและน้ำคาร์บอนไอโซโทปคาร์บอนไอโซโทป การเคลื่อนย้ายคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซล: การวิเคราะห์อย่างง่ายคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบคุณสมบัติแสงของแผ่นใบเครื่องต้นแบบเครื่องต้นแบบไมโครเวฟเครื่องแยกเนื้อปาล์มเครื่องแยกผลปาล์มสดจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ชุมชนดัชนีสเปคตรัมโดบี้ทะลายปาล์มน้ำมันเทคนิค Eddy covarianceเทคโนโลยีสะอาดน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันเมล็ดในปาล์มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไมโครเวฟยางธรรมชาติยางพาราระบบลมร้อนโรงหีบขนาดเล็กโรงหีบน้ำมันปาล์มโรงหีบน้ำมันปาล์มระดับชุมชนวอเตอร์ฟุตพริ้นท์วิตามินอีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสมดุลคาร์บอนสมดุลน้ำสรีรวิทยาสรีรวิทยาการผลิตพืชสรีรวิทยาการผลิตพืช ด้าน Plant gas exchangeสรีรวิทยาของพืชส่วนประกอบของน้ำยางสวนยางพาราสุขภาพพืชออกไซด์ของไนโตรเจนเอทิลเอ็นไซม์เอสเทอร์แอนตี้ออกซิแดนท์โอโซนต่อพืชเศรษฐกิจ

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (นักวิจัย ชำนาญการ 2 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 9 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 46 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 62 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 5 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)