สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

PartitioningActivation energyalkali exchanged zeoliteAlkali halidesanimal feedAntioxidantAUGMENTED-WAVE METHODBand gapsBinding energybiodieselBiofuelsBuilding blockesCage structuresCakeCarbohydratescarbon allocationCarbon dioxidecarbon dioxide conversioncarbonyl-ene reactionsCarotenoidsCDSECluster-basedCoatingscoconut milkcommunity of palm oil millCommunity palm oil millCrop HealthCrude palm oilCrude palm oil qualityCycloadditionCycloadditionsDensity functional theorydensity functional theory calculationsDensity-functional theory calculationsDensity-functional-theoryDFT studyDivalent cationDOBIEddy covarianceFree fatty acidMicrowavemodelMulti-Spectrum ReflectanceNanoclustersNANOPARTICLESNano-porousNanotechnologyNANOWIRESNet ecosystem CO 2 exchangeOil contentoil extractionOil palm fruitsoil qualityONIOMPalm Oil bunchPercentage of crude palm oil per fruit pPeriodic densityphorbol estersPlane wavePlant PhysiologyPolymorphismpropanoic acidprototype of microwaveRamanRapid analysisRemote SensingremovalRenewable energy resourcesreservesResponse surface methodology Rice YieldRoot biomassRubberRubber plantationSeasonal variationSIZESodaliteSoil respirationstable isotope labellingStable statesteamSteam treatmentSterilizationStresstoxic mealtransesterification and RSMTrap greaseZeolitesน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันเมล็ดในปาล์มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไมโครเวฟยางธรรมชาติยางพาราวิตามินอีสมดุลคาร์บอนสมดุลน้ำสรีรวิทยาการผลิตพืชสรีรวิทยาของพืชสวนยางพารา

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 8 คน (นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 3 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 48 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 57 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 5 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)