Search Result of "Carbohydrates"

About 59 results
Img

ที่มา:9th European Training Course on Carbohydrates: Summer Course Glycosciences at Wageningen University

หัวเรื่อง:Isolation and Characterisation of Cell Wall Material from Okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench)

Img

ที่มา:Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre

หัวเรื่อง:Tolerance and nutritional therapy of dietary fibre from konjac glucomannan hydrolysates for patients with inflammatory bowel disease (IBD)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Influence of carbohydrates on self-association of mung bean protein hydrolysate in the presence of amphiphilic asiatic acid

ผู้แต่ง:ImgWongekalak, LO, ImgDr.Parichat Hongsprabhas, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Waterstress on Total Nonstructural Carbohydrates, Total Nitrogen Contents in Leaves and Stem Apexes of Tangerine (Citrus reticulata Blanco cv. Khiew-Waan))

ผู้เขียน:ImgPornpun kitinunprakorn, Imgดร.สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effect of waterstress on total nonstructural carbohydrates, total nitrogen contents in leaves and stem apexes- of tangerine (Citrus reticulata Blanco cv. Khiew-Wann) was studied at Tumbol Bung Ba, Nong Sua, Patum-Thani Province and at the Physiological laboratory, Horticulture Department, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, during January 1985 to August 1986. The results showed that the plants under the waterstress conditions tended to contain higher total nonstructural carbohydrate contents in leaves and stem apexes than those under the normal irrigation. The lowest content of total nonstructural carbohydrate was found during the flushing period of the plants. Total nitrogen contents in leaves and stem apexes under the waterstress conditions the total nitrogen content in leaves was higher than that in the stem spexes.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 021, Issue 3, Jul 87 - Sep 87, Page 243 - 248 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบชนิดคาร์โบไฮเดรตที่เป็นองค์ประกอบของแหนมปลา

ผู้เขียน:Imgสุขสันต์ เมียมขุนทด

ประธานกรรมการ:Imgนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Study on Carbohydrates Contents in the Terminal Shoots during Bud Dormancy of Three Peach (Prunus persica (L.)Batsch) Cultivars)

ผู้เขียน:ImgWasan Pongsomboon, Imgดร.สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Irregular flowering in many peach cultivars is caused by insufficient cold period needed for breaking the dormancy of flower buds. This phenomenon is probably results from insufficient reserved food content in the shoot. The study on reserved carbohydrates contents in the terminal shoot during the dormant stage of three peach cultivars grown at the Royal Ang Khang Station, Amphur Fang, Chingmai Province was conducted. Three peach cultivars of varied chilling requirements namely Flordabelle, Ang Khang White and Ventura were studied by sampling the terminal shoots fortnightly from the beginning of bud dormancy until bud break. The terminal shoot of 5 cm long that bear these excised buds was analysed for reducing sugars (RS) and total non-structural carbohydrates (TNC) contents. The results show that the TNC content in the shoots was high at the first period after the onset of dormancy and sharply decreased thereafter. Similar pattern of changing in that dormant period was seen in the reducing sugar contents. Thereafter the reducing sugar and TNC contents were gradually increased until flowering. However, no relationship was found between the average contents of reducing sugars and TNC in the terminal shoot and the dormancy period of flower buds in these three peach cultivars.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 021, Issue 1, Jan 87 - Mar 87, Page 1 - 10 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ผลของการสลายตัวของคาร์โบไฮเดรทที่แตกต่างกันในกระเพาะรูเมนจากมันสำปะหลังบดและปลายข้าวต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนม

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Role of carbohydrates in petal blackening and lack of flower opening in cut lotus (Nelumbo nucifera) flowers)

ผู้เขียน:Imgเพชรรัตน์ เนตรลักษณ์, Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Lotus flowers (Nelumbo nucifera Gaertn.) are sold as stems with terminal buds that are about to open, to be used in Buddhist religious offerings. The buds fail to open if the cut stems are placed in water. Moreover, the petals rapidly turn black. This study investigated whether this might be due to a lack of carbohydrates. The inclusion of different sugars in the vase water, together with an adequate antimicrobial compound, had no effect on petal blackening and did not promote flower opening. By contrast, cutting the buds at a slightly more mature stage of development resulted in full flower opening. However, the levels of glucose, fructose, or sucrose in the white petals were the same at the later date of harvest as at the earlier date; thus, this did not explain the effect of cutting at an advanced stage of development. It was concluded that a lack of sugars does not seem to explain petal blackening or a lack of flower opening in lotus flowers that are cut at the normal harvest stage (bud stage).

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 050, Issue 1, Jan 16 - Feb 16, Page 32 - 37 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Changes in Ethylene and Total Nonstructural Carbohydrates Content in Stem Apex Prior to Leaf Flushing of Marian Plum (Bouea burmanica Griff.) cv. Toon Klaow)

ผู้เขียน:Imgลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์, ImgTanart Thunyarpar, Imgดร.สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Changes in ethylene and total nonstructural carbohydrate (TNC) content in stem apex prior to leaf flushing of marian plum (Bouea burmanica Griff.) cv. Toon Klaow were studied. It was found that ethylene concentration in the intercellular space was low and remained constant between the 4th to the 1st week prior to leaf flushing but the level increased to the maximum at leaf flush. Whereas, the TNC content reached the maximum level at the 4th week before leaf flushing, then decreased linearly to the minimal level at the week of leaf flushing.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 036, Issue 2, Apr 02 - Jun 02, Page 119 - 123 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการคลุมดินด้วยพลาสติกสะท้อนแสงที่มีต่อการเติบโต ปริมาณผลผลิต คุณภาพผล และปริมาณ Total Nonstructural Carbohydrates ขององุ่นพันธุ์ Beauty Seedless ที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:ImgSombut CHAROENPONGSANUKUL

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวัลลภ อารีรบ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของยอด ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ไม่อยู่ในรูปโครงสร้าง และการสร้างตาดอกขององุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon

ผู้เขียน:Imgฉัตรชัย หล่าบรรเทา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของยอด ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ไม่อยู่ในรูปโครงสร้าง และจำนวนช่อดอกขององุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เมแทบอลิซึมของน้ำตาลในดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์ระหว่างการพัฒนาและการวาย

ผู้เขียน:Imgเพชรรัตน์ เนตรลักษณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123