สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน วิทยาเขตบางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

วิศวกรรมชลประทานด้านระบบการให้น้ำแบบต่างๆagarwood formationagarwood oilAgrotourismCyclingDoi Pui Research Stationfeedingfollow-upGISHealthlocal plant utilization development Nan watershedPersonnel developmentReadinessThai food businessThe Follow-up StudyThe Gemological Science and Jewelry Training CourseTourismtrainingกลยุทธ์การจัดการความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการท่องเที่ยวชุมชนการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์การบริหารจัดการทรัพยากรการประเมินผลโครงการการประเมินและติดตามผล การปลูกพืชหลังนาการผลิตข้าวไทยการผลิตข้าวปิ่นเกษตรการผลิตรายการวิทยุการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชาวนาการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาแนวนิเวศการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนการมีส่วนร่วมการสื่อสารข้าราชการข้าวความพร้อมความพร้อมของหน่วยงานใน มก.ความพึงพอใจคอมพิวเตอร์เพื่อการส่งเสริม คุณภาพชีวิตเครือข่ายการเรียนรู้โครงการต้นแบบโครงการบริการวิชาการจักรยานจังหวัดสิงห์บุรีชาวนาต้นแบบตลาดสินค้าตัวบ่งชี้การพัฒนาที่ยั่งยืนตำบลหัวป่าท่องเที่ยวเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศบรรจุภัณฑ์บริการวิชาการผลิตข้าวไทยผลิตภัณฑ์ฝึกอบรม พัฒนาชาวนาพัฒนาวิชาการพืชไร่/วิจัยชุมชน/ส่งเสริมการเกษตรพื้นที 9 บวรภาคกลางตอนบนภาคใต้ม.ก.พบประชาชนเมล็ดข้าวเปลือกยุทธศาสตร์ระบบการปลูกพืชไม่ใช้ดินและโรงเรือนปลูกพืช โรคพืชศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สวนยางสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมสิงห์บุรีสื่อสิ่งพิมพ์เส้นทางจักรยานหญ้าแฝกหลักสูตรหัวเชื้อเห็ดเห็ดเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเกษตรที่สูงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอำเภอพรหมบุรี

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 3 คน, นักวิชาการเกษตร 2 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
 • ทุนนอก 45 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 89 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 66 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 2 เรื่อง)
 • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 75 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 57 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 16 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 15 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 12 รางวัล)