สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน วิทยาเขตบางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

agarwood formationagarwood oilAgrotourismCyclingDoi Pui Research Stationfeedingfollow-upGISHealthlocal plant utilization development Nan watershedPersonnel developmentReadinessThai food businessThe Follow-up StudyThe Gemological Science and Jewelry Training CourseTourismtrainingการถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์การบริหารจัดการทรัพยากรการประเมินผลโครงการการประเมินและติดตามผล การผลิตรายการวิทยุการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาแนวนิเวศการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนการมีส่วนร่วมการสื่อสารความพร้อมความพร้อมของหน่วยงานใน มก.ความพึงพอใจคอมพิวเตอร์เพื่อการส่งเสริม เครือข่ายการเรียนรู้โครงการบริการวิชาการจักรยานตัวบ่งชี้การพัฒนาที่ยั่งยืนตำบลหัวป่าท่องเที่ยวเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศบรรจุภัณฑ์บริการวิชาการผลิตภัณฑ์ฝึกอบรม พัฒนาวิชาการพืชไร่/วิจัยชุมชน/ส่งเสริมการเกษตรภาคกลางตอนบนภาคใต้ม.ก.พบประชาชนยุทธศาสตร์โรคพืชเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมสิงห์บุรีสื่อสิ่งพิมพ์เส้นทางจักรยานหญ้าแฝกหลักสูตรแหล่งท่องเที่ยวเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเกษตรที่สูงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 19 คน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 7 คน, นักวิชาการเกษตร 9 คน, เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
 • ทุนนอก 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 87 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 64 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 75 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 57 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 16 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 15 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 12 รางวัล)