Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Education

  Expertise Cloud


  Interest

  วัสดุการทาง วิศวกรรมขนส่ง

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ธ.ค. 2561 - ธ.ค. 2565 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  แสดงความคิดเห็น

  (0)