คณะบริหารธุรกิจ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

51

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

76

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

accelerated depreciationAECArtificial IntelligenceASEANBangkokBrandBrand EquityCase studyConsumer BehaviorCorporate Brand PersonalityCorporate governanceCorporate social responsibilityCOVID-19Credit Ratingcritical success factorsCSR in ThailandCustomer EngagementCustomer Relationship ManagementCustomer SatisfactionData Envelopment Analysis (DEA)discretionary accrualsEarnings ManagementEarnings Momentumearnings qualityEarnings StringsEmerging MarketEntrepreneurial MarketingFinancial PerformanceFirm PerformanceFirm ValueHotelInflationInnovationInterpretive Structural Modeling (ISM)InvestmentKnowledge ManagementLean managementLean practicesLearning OrganizationLogisticsmarketingMarketing mixMarketing strategyNew product developmentownership structureperceived ValuePerceptionProductProject managementProject StrategyPurchase IntentionQuality ManagementQuality of work lifesafetySatisfactionsecurityService QualitySETSMESMEssocial mediaSOCIAL MEDIA NETWORKINGStock Exchange of ThailandSupply Chain Management sustainabilitySustainable Developmenttax policyTaxationTechnologyTechnology ManagementThailand Stock ExchangeThailand.Tobin’s QTourismTransactional LeadershipTransformational LeadershipTrustUsability TestingValuation PremiumsWord-of-Mouthการเงินการตลาดการบัญชีการบัญชีการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การรับรู้การวัดประสิทธิภาพความคาดหวังความปลอดภัยความพึงพอใจความภักดีความยั่งยืนทัศนคติบัญชีบัญชีการเงิน พฤติกรรมผู้บริโภคภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสหกรณ์อาหาร

Executives

คณบดี

นาย รัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(รักษาการแทน)

E-Mail: archrcc@ku.ac.th

Tel.: 02-9428960

รองคณบดี

ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fbustssv@ku.ac.th

Tel.: 029428777

ดร. ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ

E-Mail: fbusynt@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8777 ext 1620

นาง หฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

E-Mail: fbushrp@ku.ac.th

Tel.: 029428840

ดร. ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนากายภาพ

E-Mail: fbussrs@ku.ac.th

Tel.: 0814873931

ดร. สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารการเงิน

E-Mail: fbusswp@ku.ac.th

Tel.: 02-9428777#1512Resource

นักวิจัยทั้งหมด 86 คน (รองศาสตราจารย์ 26 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 34 คน, อาจารย์ 21 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 337 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 306 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 62 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 195 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 160 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 80 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1340 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 504 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 836 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 69 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 61 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 19 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)