คณะบริหารธุรกิจ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

47

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

39

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Accelerated depreciationAECArtificial IntelligenceBangkokBrandBrand EquityCase studyConsumer BehaviorCorporate Brand PersonalityCorporate governanceCorporate social responsibilityCredit Ratingcritical success factorsCSR in ThailandCustomer EngagementCustomer Relationship ManagementData Envelopment Analysis (DEA)discretionary accrualsEarnings ManagementEarnings Momentumearnings qualityEarnings StringsEntrepreneurial MarketingFinancial PerformanceFirm PerformanceFirm ValueHotelhotel industryHuman capitalInflationInnovationInstitutional investorinterpretive structural modeling (ISM)Investmentkey success factorsKnowledge ManagementLean ManagementLean practicesLearning OrganizationLogisticsmarketingMarketing mixMarketing strategyMarkov-Switching ModelMedia SectorNew Product DevelopmentOwnership StructurePerceptionProductProject ManagementPurchase IntentionQuality ManagementsafetySatisfactionsecurityService QualitySETSMESMEsSocial MediaSocial Media NetworkingStock Exchange of ThailandSupply Chain Management SustainabilitySustainable Developmenttax policyTaxationTechnologyTechnology ManagementThailand Stock ExchangeThailand.Tobin’s QTourismTransactional LeadershipTransformational leadershipUsability TestingValuation PremiumsWord-of-Mouthการเงินการตลาดการบัญชีการบัญชีการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การรับรู้การวัดประสิทธิภาพความคาดหวังความปลอดภัยความพึงพอใจความภักดีความยั่งยืนทัศนคติบัญชีบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร พฤติกรรมผู้บริโภคภาษีสรรพสามิตโลจิสติกส์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสหกรณ์อาหาร

Executives

คณบดี

นาย รัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(รักษาการแทน)

E-Mail: archrcc@ku.ac.th

Tel.: 02-9428960

รองคณบดี

ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fbustssv@ku.ac.th

Tel.: 029428777

ดร. ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ

E-Mail: fbusynt@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8777 ext 1620

นาง หฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

E-Mail: fbushrp@ku.ac.th

Tel.: 029428840

ดร. ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนากายภาพ

E-Mail: fbussrs@ku.ac.th

Tel.: 0814873931

ดร. สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารการเงิน

E-Mail: fbusswp@ku.ac.th

Tel.: 02-9428777#1512Resource

นักวิจัยทั้งหมด 61 คน (รองศาสตราจารย์ 12 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28 คน, อาจารย์ 17 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 311 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 285 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 57 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 163 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 142 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 63 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1147 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 422 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 725 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 67 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 59 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 18 รางวัล (เกียรติบัตร 10 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)