ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

airlineAssessment modelauthenticityCollaborative cultureCommunity relationship managementCompetitive advantageConsumer AttitudeConsumer ExpectationConsumer PerceptionCultural IntelligenceEcotourismEthnic tourismFRLGen Yhealth and wellnesshotel industryHuman capital managementInnovationLeadershipLifestyleLogistics Service QualityOperations Managementperceptionperception gapQuality ManagementsafetySatisfactionsecurityService OperatorsService QualitySMEspaStrategic social mediaStructural Equation ModelingSupply chain collaborationSupply Chain Management Total quality managementTransactional LeadershipTransformational leadershipTrustการจัดการการผลิตการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรการจัดการเชิงกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์การประเมินมูลค่าการรับรู้คลัสเตอร์ความคาดหวังความปลอดภัยปาล์มน้ำมันผู้บริโภคพลังงานทดแทนพลาสติกชีวภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพัฒนาผลิตภัณฑ์พัทยาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพแฟชั่นไฟฟ้าไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรภาวะผู้นำภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงภาวะผู้นำแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาษีสรรพสามิตมันสำปะหลังมิติด้านผลการดำเนินการโซ่อุปทานโมเดลสมการโครงสร้างยางพารารองเท้าระบบการผลิตแบบลีนระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรระบบท่อส่งน้ำระบบส่งก๊าซธรรมชาติระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โรงงานอุตสาหกรรมและภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนโลจิสติกส์วิธีการวิเคราะห์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจฐานรากเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์พลังงานสถิติเชิงธุรกิจสหกรณ์สายการบินสินค้าเกษตรหม้อน้ำอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบอาคารอย่างยั่งยืนอาเซียนอาหารอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมฐานชีวภาพอุตสาหกรรมยานยนต์นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์แอลเอ็นจี

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 8 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
 • ทุนนอก 49 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 41 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 232 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 106 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 126 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 12 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)